בלוג

המדריך המשפטי בנושא עבירות אלימות

חוק העונשין מונה את עבירות האלימות. להלן יפורטו עבירות האלימות ועונשן המקסימלי בחוק.

עבירות התקיפה:

 • ס’ 379-עבירת התקיפה-תקיפה סתם- עד שנתיים מאסר:

הגדרת העבירה: תקיפה היא הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפה או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית ולרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם האדם הפעיל אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

הגדרת התקיפה הינה רחבה מאוד ובעצם כל דחיפה הכי קלה, יריקה וכדומה, יכולות להיחשב כתקיפה.

 • ס’ 380-תקיפה הגורמת חבלה ממשית – עד שלוש שנות מאסר:

הגדרת העבירה: תקיפה כהגדרתה לעיל, הגורמת חבלה ממשית או חבלה של ממש, היא תקיפה שגרמה לפגיעה בגוף כמו למשל שריטה, חתך, פצע, שטף דם, המטומה (דם קרוש) וכדומה.  

במקרים של גרימת שבר באף במכת אגרוף – להגדרות המילוליות של “חבלה של ממש” או של “חבלה חמורה”, לא ניתן למצוא תשובה חד משמעית בנוסח החוק.

במקרים שנגרם לאדם שבר באיבר בגוף כמו למשל שבר באף, הוא יואשם בדרך כלל לפי בעבירת חבלה חמורה לפי סעיף 333, אך יש מקרים בהם הוגשו כתבי אישום במקרה של שבר באיבר בגוף לפי סעיף 380.

נסיבות מחמירות של סעיפים 379 ו-380

 • ס’ 381 (א) -תקיפה סתם על פי סעיף 379 כדי לבצע פשע או כדי לגנוב דבר או תקיפה כדי להתנגד למעצר – עד שלוש שנות מאסר.
 • ס’ 381 (ג) כאשר התקיפה כדי לבצע פשע או כדי לגנוב דבר או תקיפה כדי להתנגד למעצר בוצעה ביחד על ידי שני אנשים ויותר – עד חמש שנות מאסר.
 • ס’ 382 (א) תקיפה סתם לפי סעיף 379 אך כאשר היו נוכחים שניים או יותר שחברו לביצוע המעשה – כפל העונש – עד ארבע שנות מאסר.
 • ס’ 382 (א) תקיפה הגורמת חבלה ממשית לפי סעיף 380 אך כאשר היו נוכחים שניים או יותר שחברו לביצוע המעשה – כפל העונש – עד שש שנות מאסר.
 • ס’ 382 (ב) תקיפה סתם לפי סעיף 379 אך כאשר מדובר בבן משפחה, לרבות בן משפחה בעבר, בן זוג, ידוע בציבור אחראי על קטין או חסר ישע –  כפל העונש – עד ארבע שנות מאסר.
 • ס’ 382 (ג) תקיפה הגורמת חבלה ממשית לפי סעיף 380 אך כאשר התקיפה הייתה כנגד בן הזוג – כפל העונש – עד שש שנות מאסר.

תקיפת קטין או חסר ישע:

 • ס’ 368ב (א) תקיפת קטין או חסר ישע הגורמת חבלה של ממש – מאסר עד חמש שנים. היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו – מאסר שבע שנים.
 • ס’ 368ב (ב) תקיפת קטין או חסר ישע ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף – מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו – מאסר תשע שנים.

תקיפת עובד הציבור או עובד חינוך:

 • ס’ 382א. (א)-תקיפת עובד הציבור – התוקף אדם שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר  עד שלוש שנים.
 • ס’ 382א (ב) תקיפת עובד הציבור כאשר התוקף התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו או היה מזוין בנשק חם או קר או התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים או התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד בחדר מיון, דינו – מאסר עד חמש שנות מאסר.
 • ס’ 382א (ג) תקיפת עובד חינוך – עד חמש שנות מאסר.

עבירות החבלה החמורה והפציעה:

 • ס’ 333 –  עבירת חבלה חמורה – עד שבע שנות מאסר:

הגדרת העבירה: “חבלה חמורה” מוגדרת: “חבלה העולה כדי חבלה מסוכנת, או הפוגעת או עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאות הנחבל או בנוחותו, או המגיעה כדי מום קבע או כדי פגיעת קבע או פגיעה קשה באחד האיברים, הקרומים או החושים החיצוניים או הפנימיים”.

חבלה חמורה הינה שבר באיבר בגוף, איבוד איבר בגוף כמו למשל איבוד ראייה, דימום מוחי, חבלות שמצריכות ניתוח.

במקרים של גרימת שבר באף במכת אגרוף – להגדרות המילוליות של “חבלה של ממש” או של “חבלה חמורה”, לא ניתן למצוא תשובה חד משמעית בנוסח החוק.

במקרים שנגרם לאדם שבר באיבר בגוף כמו למשל שבר באף, הוא יואשם בדרך כלל לפי בעבירת חבלה חמורה לפי סעיף 333, אך יש מקרים בהם הוגשו כתבי אישום במקרה של שבר באיבר בגוף לפי סעיף 380.

 • ס’ 334 – פציעה – עד שלוש שנות מאסר:

הגדרת העבירה: פציעה היא לרוב חתכים באיבר בגוף הדורשים תפרים רפואיים.

נסיבות מחמירות של סעיפים 333 ו-334

 1. ס’ 335 (א) – חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות – פציעה כשהעבריין מזויין – כשהעבריין נושא נשק קר או חם או כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה – כפל העונש – בחבלה חמורה עד 14 שנות מאסר ובפציעה עד  שנות מאסר
 2. ס’ 335 (א1) – עבירת חבלה חמורה כלפי בן משפחה – עד עשר שנות מאסר.
 3. ס’ 335 (ב) – עבירת פציעה כלפי בן משפחה – עד שש שנות מאסר.

חבלה בכוונה מחמירה

 • ס’ 329 (א) חבלה בכוונה מחמירה – עד עשרים שנות מאסר

הגדרת העבירה:  חבלה חמורה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או עיכוב כאמור.

הסעיף מונה את המקרים הבאים:

(1)   פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;

 (2)   מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין, באבן או בנשק מסוכן או פוגעני אחר.

(3)   גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ.

(4)   שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור.

(5)   מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך.

(6)   זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה (5), או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת.

נסיבות מחמירות של סעיף 329 (א)חבלה בכוונה מחמירה כלפי בן משפחה – במקרה זה לא יפחת עונשו מחמישית העונש המרבי שנקבע לעבירה ועונש המאסר לא יהיה, בהיעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי.

תקיפת שוטר:

 • ס’ 273 – תקיפת שוטר הקשורה למילוי תפקידו או אדם אחר העוזר לשוטר שממלא תפקידו כחוק – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים.
 • ס’ 274 – תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות כאשר התוקף התכוון להכשיל את השוטר או למנוע או להפריע מלמלאות את תפקיד השוטר או שהתוקף היה עם נשק חם או קר או כאשר התקיפה הייתה של שני אנשים ביחד ויותר – מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חודשים.

תקיפת זקן:

 • תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש – עד 5 שנות מאסר.
 • תקיפת זקן הגורמת חבלה חמורה – עד 7 שנות מאסר.

הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי.

הגדרת העבירה:  זקן הינו אדם מעל גיל 65. חבלה של ממש וחבלה חמורה כפי הגדרתן לעיל.

חשוב לציין שבמקרים מסוימים בהם התקיפה והאלימות הייתה הדדית בין שני הצדדים, ייתכן והאדם יואשם בעבירת “תגרה” שהינה עבירה שעונשה עד שנת מאסר.

במידה ונקראתם לחקירה במשטרה, נשלח אליכם מכתב שימוע בטרם הגשת כתב אישום, הוגש כנגדכם כתב אישום או נעצרתם בגין חשד או אישום בעבירה פלילי, חשוב מאוד שתתנו לעו”ד מקצועי הבקיא בתחום עבירות האלימות לעשות את העבודה ולייצג אתכם.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים