בלוג

המדריך המשפטי להחזרת רכוש תפוס מהמשטרה

במקרים רבים המשטרה לוקחת חפצים מאנשים במסגרת חיפוש שהיא עורכת בבית של החשוד, תוך פגיעה בזכות הקניין של הבעלים על החפץ.

לעיתים רבות החפץ משמש את בעליו לפרנסתו ומשלח ידו, כמו למשל נהג מונית שלקחו לו את המונית, או נהג אוטובוס שלקחו לו את האוטובוס וכדומה ונגרמת מכך פגיעה בפרנסתו של האדם.

במקרים רבים לקיחת החפץ שהוא פלאפון או מחשב, גורמת לבעליו לפגיעה רבה בפרטיות וכן לפגיעה בכך שלא ניתן לאתר את האדם ולהתקשר אליו.

במקרים רבים ניתן להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט ולהחזיר את החפצים שנתפסו.

סמכות המשטרה לקחת חפצים מאדם במהלך חיפוש או מעצר:

 • לקיחת חפצים מכוח צו חיפוש של בית המשפט-רשאי שופט ליתן צו לערוך חיפוש בכל בית או מקום, אם החיפוש בו נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר או שיש לשופט יסוד להניח שהוא משמש להחסנתו או למכירתו של חפץ גנוב, או שנשמר בו או מוחסן בו חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה, או ששימש, או מתכוונים להשתמש בו, למטרה לא-חוקית או  יש לשופט יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בו. סמכות זו מקנה למשטרה לתפוס כל חפץ הנחזה כמתואר בצו ולעשות בו כאמור בצו של בית המשפט.
 • לקיחת חפצים בעילות המנויות בחוק-רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.
 • תפיסת חומר מחשב-על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

ההבדל בין תפיסת חפץ מאדם פרטי לבין מוסד, הוא שבאדם פרטי המשטרה יכולה לתפוס חפץ אם התקיים יסוד סביר שנעברה עבירה או עומדים לעבור עבירה באותו החפץ, כמו למשל אקדח שנמצא בבית ללא שיש לחשוד רישיון נשק, או שהחפץ עשוי לשמש כראיה במשפט, כמו למשל סכין שנמצאה בזירת רצח, אך בחומר מחשב בשימושו של מוסד, המשטרה חייבת שיהיה לו צו מבית המשפט בכדי לתפוס את המחשב.

כללי תפיסת החפצים על ידי המשטרה:

 • לקיחת החפצים תיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים אלא כאשר תופש הבית או אחד מבני ביתו ביקשו שלא לעשות את החיפוש בפני עדים או במקרים חריגים כאשר מדובר בעניין דחוף או שהשופט הורה כך.
 • השוטר שביצע את התפיסה חייב לרשום את כל החפצים שנתפסו ונלקחו והמקומות בהם הם נמצאו בבית והעדים שראו את התפיסה ואינם שוטרים יחתמו על כך.
 • האדם שנעשה החיפוש בעניינו יוכל להיות נוכח בחיפוש ולפי דרישתו יימסר לו העתק של רשימת החפצים שנתפסו, חתום בידי העדים או בחותמתם.
 • היה החפץ בעל חיים או מצרך שעלול להתקלקל, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחר, רשאי בית משפט השלום, על-פי בקשת שוטר מוסמך או אדם התובע זכות בחפץ, לצוות שהחפץ יימכר במכרז פומבי או במחיר המקובל באותו יום; דמי המכר יוחזרו לאדם שמידיו נלקח החפץ, אולם אם בתוך המועדים שנקבעו בחוק הוגש משפט נגד אדם על עבירה שעבר בחפץ שנתפס או לגביו, ינהגו בדמי המכר כפי שיורה בית המשפט.
 • השוטר התופס את החפץ, יסמם אותו בצורה שתאפשר את זיהויו הייחודי ויתעד את התפיסה בדו”ח החיפוש או התפיסה ובמידת האפשר אף יצלם את החפץ שנתפס. חפץ המורכב מפרטים אחדים, על השוטר לספור או לשקול אותו.
 • המשטרה תנקוט אמצעים סבירים בכדי לשמור על שלמותו של החפץ שנתפס.
 • חפץ העלול להתקלקל-על המשטרה להגיש במידית בקשה לצוות על מכירת התפוס.
 • בכל מקרה של העברת החפץ שנלקח ממקום למקום, כמו למשל העברת סמים שנלקחו לבדיקת מעבדת סמים, על המשטרה להעבירו באריזה חתומה ולתעד זאת.

החזרת החפץ לבעליו, הכיצד?

קיימים מספר מסלולים להחזרת החפץ התפוס לבעלים:

 • כאשר מדובר בחפץ רגיל שנלקח שאינו מחשב או פלאפון-ניתן לחכות ששה חודשים ובמידה ולא יוגש עד אז כתב אישום, ניתן לבקש את החפץ שנתפס מהמשטרה או להגיש בקשה לבית המשפט. גם אם הוגש כתב אישום, אך החפץ אינו נדרש כראיה במשפט הפלילי, ניתן להגיש בקשה להחזרת החפץ לאחר ששה חודשים.
 • כאשר מדובר בחומר מחשב או פלאפון שנלקח-ניתן לחכות 30 ימים ולאחר מכן ובמידה ולא יוגש עד אז כתב אישום, ניתן לבקש את החפץ שנתפס מהמשטרה או להגיש בקשה לבית המשפט. גם אם הוגש כתב אישום, אך החפץ אינו נדרש כראיה במשפט הפלילי, ניתן להגיש בקשה להחזרת החפץ לאחר 30 ימים.
 • בקשה להחזרת החפץ בתוך 30 הימים בחומר מחשב או פלאפון או בתוך ששה חודשים בחפץ אחר שנתפס-ניתן להגיש בקשה למשטרה או לבית המשפט להחזרת החפץ לחשוד או לאדם התובע זכות על החפץ, למשל חברת ליסינג שטוענת שבעל הרכב לא שילם לה על הרכב.
 • העתקת חומר מחשב שנתפס-לבקשת אדם המשתמש במחשב שנתפס או שיש לו חומר מחשב במחשב כאמור, תאפשר לו המשטרה לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו, בתוך ארבעה ימים מיום התפיסה, מלבד אם קצין בדרגת סגן ניצב או בדרגה גבוהה מזאת הורה שמסירת ההעתק תידחה וכן ולחזור ולהורות על כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על ארבעה ימים ושסך כל תקופות הדחיה לא יעלה על 16 ימים. בית משפט שלום רשאי בנסיבות מיוחדות  לצוות שמסירת ההעתק תידחה לתקופה נוספת, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על 15 ימים. העתקת חומר המחשב תהיה במקום שהמשטרה הועידה לכך. על דחיית בקשה לקבל העתק מחומר מחשב לפי סעיף זה רשאי מי שהגיש בקשה לערור לפני בית משפט שלום.

ערר על ההחלטה בעניין החזרת החפץ:

על החלטת בית המשפט השלום בעניין החזרת החפץ, ניתן להגיש ערר בבית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים מעת החלטת בית המשפט השלום. על החלטת בית המשפט המחוזי, ניתן להגיש בקשת רשות לערור בבית המשפט העליון בתוך 30 ימים מעת החלטת בית המשפט המחוזי, איך בית המשפט רשאי להאריך את המועדים מטעמים שיירשמו.

במידה והמשטרה לקחה לכם חפצים, חשוב מאוד שתתנו לעו”ד מקצועי הבקיא בתחום החזרת החפצים-התפוסים לעשות עבורכם את העבודה ולהחזיר אליכם את החפצים שנתפסו.

למשרדינו ניסיון רב בהחזרת חפצים תפוסים ולהשבת רכוש שנלקח.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים