המדריך המקיף לעבירות מין בדין הפלילי

חוק העונשין מונה את רוב עבירות המין כאשר חלק מהעבירות מנויות בחוקים אחרים. להלן יפורטו עבירות המין ועונשן המקסימלי בחוק. עבירות האינוס-סעיף 345 לחוק העונשין קובע כי בועל הוא מי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה מי שבועל אישה בכל אחד מהמקרים הבאים דינו 14 שנות מאסר: שלא בהסכמתה החופשית. בהסכמת […]