מדריך החופשות לאסירים

אסיר בכלא רשאי להגיש בקשה לחופשה לשירות בתי הסוהר. חופשה של אסיר אינה זכות המוקנית לו בחוק או חובה של שירות בתי הסוהר לתת לו חופשה, אלא טובת הנאה שניתנת לאסיר באישור שירות בתי הסוהר. אסיר אשר נמצא כבר בסבב חופשות, ניתן לשלול לו את החופשות בשל כך שהתנהגותו בכלא שלילית. קטגוריית חופשות: קטגוריה א': […]