בלוג

המדריך לאסירים עברייני מין בהליך צו הפיקוח ומהי חשיבותה של הערכת המסוכנות

בשנת 2006 חוקק חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין, חוק שנועד להגן על הציבור מפני עברייני מין באמצעות צו פיקוח שמוטל על עבריין המין על ידי בית המשפט שדן את העבריין, שבמסגרתו מוטלות הגבלות על העבריין.

החוק חל על כל עבירות המין, לרבות עבירת התעללות גופנית, נפשית או מינית בחסר ישע, חטיפה לשם סחר בבני אדם למטרת ביצוע עבירת מין ועבירות פרסומי תועבה, אך למעט מי שהורשע בעבירות על פי חוק למניעת הטרדה מינית.

הערכת מסוכנות

קיימת חובה של מתן חוות דעת הערכת מסוכנות באשר לעבריין המין.

מעריך המסוכנות הינו רופא פסיכיאטר או פסיכולוג או עובד סוציאלי או קרימינולוג מטעם המרכז להערכת מסוכנות או מב"ן.

הערכת המסוכנות קובעת את עוצמת המסוכנות של עבריין המין, ומהי בדיוק מסוכנותו המינית, לדוגמה: האם הוא פדופיל ומסוכנותו המינית היא בעיקר כלפי ילדים, האם מסוכנותו המינית היא כלפי בנים או כלפי בנות וכדומה.

הערכת המסוכנות משמשת את בית המשפט ואת ועדת השחרורים, הן לצורך החלטת גזר הדין לנאשם, הן בהליך השחרור על תנאי של האסיר והן בהליך צו הפיקוח על פי חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין הן אם הוחלט בטרם נכנס לכלא על שחרורו למעצר הבית והן לאחר שחרורו מהמאסר וכן משמש את שירות בתי הסוהר באשר למתן חופשות לאסיר.

הדיון בבית המשפט

בית המשפט לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, רשאי להטיל על עבריין המין צו פיקוח ומעקב לתקופה שיקבע, אם קבע שרמת הסיכון של עבריין המין, אינה נמוכה.

בית המשפט יקיים דיון בעניין צו הפיקוח, מיזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה או באם הורשע עבריין המין בעברית מין שנפגע העבירה בה היה קטין.

הדיון בבית המשפט יתקיים בסמוך לאחר מתן גזר הדין ואם עבריין המין נדון לעונש של מאסר בפועל, בטרם שחרורו מן המאסר.

צו הפיקוח ותנאיו

בית המשפט יקבע את התנאים כדלהלן:

(1)   חובת התייצבות והודעה על פרטיו של עבריין המין כמו שמו וכינויים אחרים שיש לו, מספר תעודת הזהות או הדרכון שלו, תצלומו העדכני, מקום מגוריו והכתובת בה הוא שוהה תמיד, מקום עבודתו, מספר הרישוי של הרכב שבשימושו, מספרי טלפון שבשימושו ודרכי התקשרות אחרות עמו, כתובת בה הוא שוהה או עתיד לשהות לפחות שבעה ימים ברציפות וכן הודעה על כל שינוי בפרטים לעיל.

(2)   חובת קיום מפגשים עם קצין פיקוח, במועדים ובתדירות שיקבע קצין הפיקוח מעת לעת.

 (3)   חובת שיתוף פעולה עם קצין פיקוח, ובכלל זה חובת התייצבות לביצוע הערכת מסוכנות על פי דרישתו.

(4)   חובת קיום תנאים הקבועים בצו הפיקוח.

בית המשפט על פי שיקול דעתו רשאי לקבוע את התנאים כדלהלן בהתחשב ברמת הסיכון הנשקפת מעבריין המין לביצוע עבירת מין נוספת:

(1)   מגבלה על צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (בחוק זה – סמים מסוכנים).

(2)   מגבלה על החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית.

(3)   מגבלה על נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר.

(4)   מגבלה על הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות.

(5)   מגבלה על הימצאות בסביבת מקומות מסוימים.

(6)   מגבלה על קיום קשר עם עברייני מין.

(7)   מגבלה על התחברות עם קטינים.

(8)   מגבלה על רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין.

(9)   מגבלה על פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו.

(10)  מגבלה על עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות.

(11)  מגבלה לעניין מקום מגורים או עבודה.

(12)  מגבלה לעניין שימוש בשירותי אינטרנט.

בנוסף לכך, בית המשפט רשאי לקבוע על פי שיקול דעתו, סמכויות שיינתנו לקציני הפיקוח לצורך מילוי תפקידם (סעיף 18 לחוק-ראה להלן סמכויות קציני הפיקוח).

משך תקופת צו הפיקוח

התקופה המקסימלית לתוקפו של צו הפיקוח היא עד חמש שנים.

הוציא בית המשפט צו פיקוח לתקופה קצרה מהתקופה המרבית, רשאי הוא, בתוך התקופה המרבית, להאריך את הצו מעת לעת, לתקופות נוספות שאינן עולות, במצטבר, על התקופה המרבית, אם סבר, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, שרמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת, אינה נמוכה, ואולם בית המשפט רשאי להאריך את הצו גם לא בתוך תקופת הפיקוח אם מצא שיש צורך בכך מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שההארכה האמורה בוצעה במסגרת התקופה המרבית.

בתום התקופה המרבית, רשאי בית המשפט להוציא צו פיקוח חדש לגבי עבריין מין, אם סבר, לאחר שקיבל הערכת מסוכנות, שרמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת היא גבוהה; הוראות פרק זה יחולו על דיון כאמור בשינוים המחויבים.

סמכויות קציני הפיקוח

לקצין פיקוח יהיו הסמכויות המפורטות להלן לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה, ככל שקבע אותן בית המשפט בצו פיקוח, כדי למנוע ביצוע עבירת מין נוספת:

(1)   לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו.

(2)   לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה.

(2א) לדרוש מעבריין המין למסור לו פלט הנמצא בהחזקתו או בשליטתו.

 (3)   לבקש מכל אדם, שאינו אדם כאמור בפסקת משנה (2), למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.

 (3א) לבקש ממעסיק של עבריין המין למסור לו פלט, ובתנאי שהמעסיק יודע שאותו אדם הוא עבריין מין או שהוא מצוי בפיקוח ובמעקב, והכל באופן שלא יהיה בו כדי לגלות מידע שאינו ידוע למעסיק לגבי עבריין המין ובכפוף להסכמת המעסיק למסירת הפלט כאמור.

(4)   להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.

(5)   לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב; בפסקה זו, "חיפוש על גופו" – חיפוש על פני גופו של עבריין המין, בבגדיו או בכליו, שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996.

 (6)   לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.

 (6א) לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

  • בצו הפיקוח נקבעו המטרות לביצוע הפעולות כאמור והתנאים לביצוען, באופן שלא תיפגע פרטיותו של עבריין המין או של אדם אחר מעבר לנדרש;
  • הפעולות יבוצעו בידי אדם המיומן לכך;
  • חדירה כאמור תיעשה בנוכחותו של עבריין המין;
  • חדירה כאמור לחומר מחשב במקום עבודתו של עבריין המין תיעשה בהסכמת המעסיק, ובתנאי שהמעסיק יודע שאותו אדם הוא עבריין מין או שהוא מצוי בפיקוח ובמעקב, והכל באופן שלא יהיה בו כדי לגלות מידע שאינו ידוע למעסיק לגבי עבריין המין;

 (7)   לתפוס חפץ כמשמעותו בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [מעצר וחיפוש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – הפקודה) אם היה לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ מתבצעת הפרה של תנאי הפיקוח והמעקב; על תפיסת חפץ כאמור יחולו הוראות סעיפים 27, 28 סיפה ו-32 עד 42 לפקודה, בשינויים המחויבים.

(8)   לתת באישור מפקד יחידת הפיקוח אישור לעבריין המין בענין העסקתו, בין בתמורה ובין בהתנדבות.

 (9)   לדרוש מעבריין המין לתת דגימת נשיפה כהגדרתה בסעיף 64ב(א1) לפקודת התעבורה, או דגימת שתן לבדיקת הימצאותם של משקאות משכרים או סמים מסוכנים בגופו, לאחר שמסר לו את מטרת נטילת הדגימה כאמור וביקש את הסכמתו לכך ולאחר שהסביר לו כי סירוב לתת דגימה כאמור ייחשב הפרה של צו הפיקוח; נטילה של דגימה לפי הוראות פסקה זו, תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על בריאותו של עבריין המין, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה ואי-נוחות.

 (10)  לבקש מאדם או למסור לאדם, באישור מפקד יחידת הפיקוח, מידע הנדרש כדי למלא אחר תנאי הפיקוח והמענק או הנוגע לתנאי הפיקוח והמעקב של עבריין המין, אף אם יש בכך כדי לגלות שאדם הוא עבריין מין או שהוא מצוי בפיקוח ובמעקב, ובלבד שהתקיימו כל אלה.

  • בנסיבות העניין לא ניתן להשיג מידע או למסור מידע כאמור בדרך שלא תגלה את הפרטים האמורים;
  • הדבר דרוש כדי למנוע סכנה מידית לשלומו של אדם.

עונש על הפרת צו הפיקוח

המפר את צו הפיקוח, לרבות תנאי מתנאי הפיקוח הכלולים בו, דינו – מאסר שנתיים.

עיון חוזר וערר:

עבריין מין שהוצא לגביו צו פיקוח לפי פרק ג', או נציג היועץ המשפטי לממשלה רשאי:

(1)  לפנות לבית המשפט שהוציא את צו הפיקוח בבקשה לעיון חוזר בצו, ובכלל זה בתנאי מתנאי תכנית לשיקום מונע בקהילה שפורטו בצו, אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות; ואולם רשאי בית המשפט לדחות בקשה כאמור על הסף, אם שוכנע שעל פניה הבקשה אינה מגלה עילה, או שהיא טורדנית או קנטרנית;

(2)  להגיש ערר לבית משפט שלערעור על החלטה בעניין צו הפיקוח, תנאיו, משכו וסמכויות שניתנו לקציני הפיקוח. וכן ניתן להגיש ערר על החלטה בעיון חוזר.

חשוב לדעת כי קיימת חשיבות רבה לייצוג של עורך דין לליווי אסיר עם כניסתו למאסר, לצורך הפנייתו וליוויו בהליך שיקומי בתוככי הכלא, שיועילו לאסיר בהפחתת מסוכנותו המינית, שתסייע לאסיר בהעלאת סיכויי שחרורו בוועדת השחרורים וכן בהעלאת סיכויי האסיר להיכנס לקבל חופשות במהלך מאסרו וכן בהקלה בתנאי הפיקוח או היקפם ובהפחתת משך התקופה של צו הפיקוח.

למשרדי ניסיון רב בייצוג אסירים עברייני מין על מנת לשלבם בהליך שיקומי בעת מאסרם על מנת להעלאות את סיכויי השחרור בוועדת שחרורים, ועל מנת להפחית את תנאיי ותקופת צו הפיקוח.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בתיק תאונת דרכים במעבר חציה בה נגרם להולך הרגל נזק של חבלה של ממש, אשר מסתיים ללא פסילה של יום אחד של רישיון הנהיגה ללקוח.

הלקוח הואשם בכתב אישום חמור, בעבירות אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה, נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק, כאשר הלקוח פגע בהולכת

Read More »

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים