בלוג

המדריך לשחרור בהליך המעצר

המדריך לשחרור בהליך המעצר

חלופות מעצר ותנאי השחרור:

על פי החוק, בית המשפט יורה על שחרור העצור וקביעת תנאי שחרור, כאשר ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך זו. גם הקצין הממונה יכול להורות על שחרור העצור בתנאים במקרה שהשופט שנתן את צו המעצר לא קבע בצו  המעצרכי העצור יובא לפניו לשם שחרורו או את תנאי הערובה או את שחרורו ללא ערובה או כאשר מדובר במעצר ללא צו שיפוטי על פי שיקול דעתו של הקצין הממונה או כאשר הסתיימה החקירה והמשטרה מסכימה לשחרר את העצור.

תנאי השחרור על ידי הקצין הממונה:

החליט הקצין הממונה לשחרר בערובה או להטיל ערובה, יקבע את סוג הערובה ואת גובהה לפי מהות העבירה; המידע שבידי התביעה; עברו הפלילי של האדם; מצבו הכלכלי של האדם ויכולתו להמציא את הערובה הנדרשת; האפשרות שהאדם יוכל לעמוד בתנאי הערובה. בקביעת תנאי הערובה של קטין יתחשב השופט, בין השאר, בצרכיו המיוחדים כקטין.

התנאים שיכול לקבוע הקצין הממונה בהסכמת העצור:

 • שחרור בערובה יהיה על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה או למשפט בכל מועד שיידרש, ושלא ישבש הליכי חקירה ומשפט; הקצין הממונה רשאי, בהסכמת החשוד, להתנות את השחרור בערובה בתנאים הבאים.
 • חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה.
 • איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים;
 • איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים.
 • איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים;
 • חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים.
 • חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שיקבע.
 • איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים.
 • הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות.

אם החליט הקצין הממונה לשחרר את החשוד בערובה ולא הסכים החשוד להטלת הערובה, לגובהה או לתנאיה כאמור לעיל או סבר הקצין הממונה כי יש לשחרר את החשוד בתנאים שאינם בתחום סמכותו, או לא הומצאה הערובה במועד, ייעצר החשוד ויובא בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות, בפני שופט.

תנאי השחרור על ידי בית המשפט:

החליט בית המשפט לשחרר בערובה או להטיל ערובה, יקבע את סוג הערובה ואת גובהה לפי מהות העבירה; המידע שבידי התביעה; עברו הפלילי של האדם; מצבו הכלכלי של האדם ויכולתו להמציא את הערובה הנדרשת; האפשרות שהאדם יוכל לעמוד בתנאי הערובה. בקביעת תנאי הערובה של קטין יתחשב השופט, בין השאר, בצרכיו המיוחדים כקטין.

התנאים שיכול לקבוע בית המשפט אף ללא הסכמת העצור (למעט חריגים):

 • חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה.
 • איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, כאשר קיימת אפשרות סבירה שהמשוחרר לא יתייצב לחקירה, לדיון במשפט או לנשיאת עונשו ולא ניתן להבטיח את התייצבותו בהמצאת ערובה מתאימה, או בקביעת תנאי שחרור מתאימים.
 • איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע.
 • איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע.
 • חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע.
 • חובה להימצא בפיקוחו של קצין מבחן, לאחר קבלת תסקיר מעצר; משך הפיקוח לא יעלה על ששה חודשים, אך בית המשפט רשאי להאריכו לתקופות שלא יעלו על ששה חודשים כל אחת.
 • חובה לקבל טיפול למשתמשים בסמים, ובלבד שהטיפול אושר על ידי קצין מבחן.
 • לעניין נאשם שהועמד לדין לפי סעיף 21א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או נאשם שחל עליו סעיף 28א(ד) לאותו חוק והוא הועמד לדין לפי סעיף 21 לאותו חוק – חובה להתייצב לבדיקה פסיכיאטרית, או אם הנאשם הסכים לכך – לקבל טיפול במקום שיקבע הפסיכיאטר המחוזי.
 • חובה להתייצב בתחנת משטרה במועדים שיקבע.
 • איסור יציאה ממקום מגורים במשך כל היממה או בחלק ממנה.
 • חובה להתייצב בתחנת משטרה במועדים שיקבע;
 • איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה, ובכלל זה איסור עבודה במוסד, כאשר מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לביטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה; התנה בית המשפט את השחרור באיסור עבודה במוסד, יורה שלא לתת למשוחרר אישור משטרה.
 • למלא אחר צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה.
 • הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה – לעניין חשוד בעבירת אלימות.
 • להתנות את שחרורו של העצור בביצוע בדיקה רפואית או בקבלת טיפול רפואי או טיפול מקצועי אחר, או להורות כי הטיפול יהיה במסגרת פיקוח קצין מבחן-בהסכמת העצור בלבד.

תסקיר מעצר:

בדיון בבקשה למעצר ובערר על החלטת מעצר, רשאי בית המשפט להורות על הגשת תסקיר מעצר, ורשאי הוא להורות על שחרור בפיקוח קצין מבחן ואולם, בבקשה למעצר בטרם הגשת כתב אישום לא יורה בית המשפט על הגשת תסקיר מעצר, בעניינו של מי שהיה עצור פחות מחמישה ימים עד למתן החלטתו, אלא במקרים מיוחדים.

תסקיר מעצר יכלול את נסיבותיו האישיות של הנאשם, משמעות המעצר, החלופות למעצר ולשחרור, או המלצה בדבר תנאים מיוחדים לשחרור בערובה והפיקוח עליהם.

מעצר בית בפיקוח אלקטרוני:

בית המשפט יכול להורות בדיון מעצר לאחר הגשת כתב אישום, על כך שהעצור ישהה במעצר בית בפיקוח אלקטרוני.

תנאים מצטברים לקביעת מעצר בפיקוח אלקטרוני:

 • הסכמת הנאשם למעצר בית בפיקוח אלקטרוני.
 • שיקולים בקביעת תנאי מעצר בפיקוח אלקטרוני: חומרת העבירה, עבר פלילי של העצור, אם העצור שהה בעבר במעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני ואם עמד בתנאי הפיקוח (בהתאם לדיווח שימסור התובע מבדיקה מול יחידת הפיקוח האלקטרוני).
 • ניתן להורות על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני רק מטעמים מיוחדים שיירשמו דוגמת נסיבות ביצוע העבירה, נסיבותיו המיוחדות של הנאשם, לרבות קטינות בעבירות של חזקת מסוכנות סטטוטורית שהן עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם. עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב). עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973, עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי. עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם. עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991 וכן בעבירות בריחה ונגזרותיהן, עבירות שב"ח וארגוני פשיעה.

במקרים הנ"ל בית המשפט יהיה חייב להורות על הגשת תסקיר שירות המבחן בטרם החלטתו על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני.

 • תסקיר רשות: במקרים אחרים שלא נמנו לעיל, בית המשפט יהיה רשאי להורות על הגשת תסקיר שירות המבחן בטרם החלטה על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני.

התסקיר יכלול התייחסותלהתאמת העצור לתוכנית, למקום הפיקוח, לבני הבית, ולאפשרות התאמת הערבים.

 • חוות דעת פיקוח אלקטרוני: חוות הדעת של הפיקוח האלקטרוני תפרט את מכסת המפוקחים, האם מקום הפיקוח המוצע ואמצעי התקשורת בו מאפשרים התקנת פיקוח אלקטרוני והושלמו ההתאמות לצורך קיום הפיקוח האלקטרוני וכן קיומה של חוו"ד של קצין משטרה בכיר כי לא ניתן להפעיל תכנית, ככל וסבר הקצין כי קיים חשש לפגיעה בביטחון הנפש.

בית המשפט המורה על מעצר בית בפיקוח אלקטרוני יפרט ויקבע בהחלטתו את הדברים להלן:

 • כתובת מקום הפיקוח.
 • תקופת הפיקוח .
 • צו איסור יציאה מן הארץ.
 • תנאי הערובה.
 • ערבים מלווים למפוקח במקום מעצר הבית בפיקוח אלקטרוני (מפקחים).
 • בית המשפט יכול גם לקבוע בהחלטתו על חלונות יציאה ממעצר הבית בפיקוח אלקטרוני למקרים הבאים: טיפול רפואי של העצור, טיפול נפשי של העצור, טיפול אחר הדרוש לעצור, פגישה עם קצין מבחן, לקטין- לימודים בבית ספר וכן לכל תכלית אחרת המופיעה בתסקיר –מטעמים שירשמו.

תוקף הערובה:

 • הערובה ותנאי השחרור בערובה יתבטלו אם לא יוגש כתב אישום נגד החשוד תוך 180 ימים ואולם בית המשפט רשאי, בתוך תקופת הערובה, להאריך אותה ואת תנאיה, לתקופה נוספת שלא תעלה על 180 ימים, אם הוגשה בקשה באישור תובע.
 • בית המשפט רשאי להורות על הארכה נוספת של הערובה ותנאיה לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, אם הוגשה בקשה לכך באישור היועץ המשפטי לממשלה

על מעצר לפני ואחרי הגשת כתב אישום תוכלו לקרוא במדריך לעצור לפני ואחרי הגשת כתב אישום:

על עיון חוזר וערר במעצר תוכלו לקרוא במדריך המשפטי להגשת בקשות להקלה בתנאי המעצר:

על מעצר קטינים תוכלו לקרוא במדריך המלא לקטינים במשפט הפלילי ובהליכי מעצר:

https://czik.co.il/2021/01/08/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0

על בקשות הקלה בתנאי שחרור ממעצר לצורכי דת תוכלו לקרוא כאן:

על חשיבותן של יציאות ממעצר בית לתפילות ולאירועים תוכלו לקרוא כאן:

במידה ואתה או קרוב משפחתך נעצר או זומן לחקירה, פנה במהירות לעו"ד בכדי שיסייע בעניין זה.

משרדינו מייצג חשודים ונחקרים בייעוץ לפני חקירה ובהליכי המעצר וצבר הצלחות רבות בייעוץ לחשוד בטרם חקירה ובשחרור עצורים במהירות וביעילות.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים