בלוג

מדריך המעצר המקיף לפני ואחרי הגשת כתב אישום

מדריך המעצר המקיף לפני ואחרי הגשת כתב אישום

סוגי המעצר

 • מעצר ללא צו שופט עד להחלטת שופט בדבר המעצר
 • מעצר ימים לצורכי חקירת החשוד
 • מעצר עד תום ההליכים
 • מעצר מנהלי

עיכוב חשוד על ידי שוטר

 • כאשר השוטר יכול להסתפק בעיכוב החשוד במקום מעצר החשוד, עליו לעכב את החשוד ולא לעוצרו. עיכוב חשוד הוא בהגבלת חירותו של החשוד לזמן סביר ובכל מקרה לא יועכב אדם או נהג רכב  למשך זמן של מעל שלוש שעות.
 • השוטר יכול לעכב חשוד במקום כאשר יש לו  יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את בטחון המדינה, רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו.
 • שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, כאשר נתקיימו שני התנאים הבאים:

א. יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן (א).

ב. הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

 • שוטר מוסמך לעצור אדם ולהביאו לתחנת המשטרה לתכלית שלשמה ביקש לעכבו, אם האדם אינו מציית להוראותיו שניתנו על פי סמכויות העיכוב המסורות לו בדין, או אם הוא מפריע לו להשתמש בסמכויות העיכוב.
 • השוטר יכול לעכב עד ראייה שנמצא במקום או לזמן את העד לחקירה בתחנת המשטרה במועד אחר.
 • שוטר רשאי במקרים מסוימים לעכב אדם במקום בכדי לחפש על אדם או ברכב מסמכים וחפצים שונים.

עיכוב חשוד על ידי אדם פרטי

גם אדם פרטי יכול לעכב אדם אחר עד להגעת שוטר, כאשר  האדם חשוד כי ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש או שאדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה וכאשר אם יש חשש שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה. חשוד שעוכב על ידי אדם פרטי יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות. אדם פרטי המבצע עיכוב, רשאי להשתמש בכוח סביר, אם החשוד סירב להיעתר לבקשת העיכוב, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לחשוד חבלה.

מעצר חשוד ללא צו מעצר שיפוטי

החוק קובע, כי לשוטר יש סמכות לעצור אדם כאשר יש לו חשד סביר שאותו אדם עבירה בת מעצר והתקיים אחד ממקרים הבאים:

 • האדם עובר בפני השוטר או עבר זה מקרוב עבירה שעונשה מעל שלושה חודשים ויום אחד (עבירת עוון או פשע) והשוטר סבור, בשל כך, שהאדם עלול לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 • יש לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
 • יש לשוטר יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לידי שיבוש הליכי משפט ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
 • יש לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 •   האדם חשוד שעבר אחד מאלה:

(א)   עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם.

(ב)   עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק.

(ג)    עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי.

(ד)   עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר.

(ה)   עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991.

 • האדם משוחרר בערובה, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין או שהוא עצור במעצר בפיקוח אלקטרוני, ויש יסוד סביר להניח כי הוא הפר תנאי מתנאי תכנית הפיקוח, או שיש יסוד סביר לחשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית.

לא ייעצר אדם לפי סעיף זה אם ניתן להסתפק בעיכוב כמפורט לעיל.

חובת השוטר והקצין הממונה בעת מעצר חשוד

הזדהות השוטר וסיבת המעצר: בטרם המעצר, יזהה השוטר את עת עצמו בפני החשוד בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר, יודיע לו שהוא עצור ויבהיר לו את סיבת המעצר בהקדם האפשרי במהלך ביצוע המעצר

השמעת טיעון בפני הקצין הממונה: לאחר מעצר החשוד והבאתו לתחנת המשטרה, ישמע הקצין הממונה את טענות החשוד לאחר שהזהירו כי אינו חייב לומר דבר העלול להפלילו וכי כל דבר שיאמר עלול לשמש כנגדו בבית המשפט וכי הימנעותו מלהשיב על שאלות, עשויה לחזק את הראיות נגדו.

הקצין הממונה יברר אם התנאים למעצר חשוד ללא צו מעצר שיפוטי התקיימו. באם לא התקיימו התנאים לעיל, יורה הקצין הממונה על שחרורו של החשוד במידית אלא אם קיימות עילות מעצר בטרם הגשת כתב אישום כפי המפורט להלן.

חלפו הנסיבות שלעיל, יקיים מבצע המעצר את ההוראות האמורות מוקדם ככל האפשר.

מילוי החובות האמורות לעיל הוא תנאי לחוקיות המעצר.

הסברת זכויות לעצור: החליט הקצין הממונה לעצור את החשוד, יבהיר לו מיד את דבר המעצר ואת סיבת המעצר בלשון המובנת לו את זכותו שתימסר הודעה על מעצרו, לאדם קרוב לו ולעורך-דין ואת זכותו להיפגש עם עורך-דין וכן את זכותו להיות מיוצג על ידי סניגור וכן את משך הזמן שניתן להחזיקו במעצר עד שישוחרר או עד שיובא בפני שופט.

זכות העצור להיפגש עם עורך דין: עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו. ביקש עצור להיפגש עם עורך דין או ביקש עורך דין שמינהו אדם קרוב לעצור להיפגש עמו, יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי. פגישת העצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה, אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור.

דוח מעצר בידי הקצין הממונה: הקצין הממונה, שהחליט בעניין מעצרו או שחרורו של חשוד, יערוך דוח בכתב, בציון שמו ובחתימתו. בדו"ח יפורטו לפי העניין: שם העצור ופרטיו האישיים; התאריך והשעה שבהם נעצר ושם השוטר שעצר אותו; נסיבות המעצר, פרטי העבירה והעובדות ששימשו עילה למעצרו; הפעולות שנעשו לגבי העצור בטרם הובא לתחנת המשטרה, שמות השוטרים שהשתתפו בהן והשעות שבהן הן בוצעו; החלטות הקצין הממונה בעניין השחרור או המעצר, השחרור בערובה בתנאים או שלא בתנאים, או בעניין נקיטת פעולות חקירה על נימוקיהן, שמות מבצעי הדרישות ושמות מקבלי ההודעות; פעולות החקירה שנעשו ושעת עשייתן; אם הוגשה בקשה לאפשר לעצור להיפגש עם עורך דין, שם המגיש ומועד הפגישה; אם נדחתה הפגישה לפי סעיפים 34 ו-35(א) עד (ד) – הנימוקים לכך; דברי העצור לפי סעיף 28.

מעצר ראשוני של חשוד עם צו מעצר שיפוטי (בטרם דיון בבית המשפט)

מתן צו מעצר: הוגשה בקשה לעצור אדם, רשאי שופט, לאחר שעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה, לצוות בהחלטה מנומקת בכתב, על מעצרו של אותו אדם, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סימן ג'1, או על שחרורו בערובה או ללא ערובה או בתנאים שימצא לנכון; צו מעצר יכול שיינתן בין בנוכחותו של החשוד ובין בהעדרו.

תוכנו של צו מעצר: צו מעצר יהיה בכתב ובו יפורטו בית המשפט, מספר התיק ושם השופט שנתן את הצו, שמו המלא של החשוד ופרטים נוספים המאפשרים את זיהויו, תיאור העבירה שבביצועה נחשד החשוד, העילות שעל יסודן ניתן צו המעצר, חובתו של מבצע המעצר להביא את החשוד בהקדם האפשרי בפני שופט, אלא אם כן הוחלט לשחררו לפני כן, מקום שביצוע הצו מוטל על עובד ציבור שאינו שוטר – תפקיד האדם ומקור הסמכות לביצוע המעצר, תאריך מתן הצו, מועד הוצאתו ומועד תום תוקפו, צו מעצר ייחתם בידי השופט שנתן אותו וישא את חותמת בית המשפט; נבצר מהשופט לחתום על הצו, יחתום עליו שופט אחר אחרי שעיין בהחלטת השופט שנתן את הצו.

תוקפו של צו מעצר: צו מעצר שניתן שלא בנוכחות החשוד, יבוצע בידי שוטר או בידי עובד ציבור שהוסמך לכך. צו שניתן יהיה בתוקף 180 ימים, אלא אם כן האריך השופט את התקופה, בהחלטה מנומקת בכתב. צו מעצר שניתן בנוכחות החשוד, יבוצע בו במקום על ידי שוטר או עובד ציבור שהוסמך לכך, אלא אם כן הורה בית המשפט על ביצועו במועד אחר.

מסירת עותק צו המעצר: בעת מעצר על פי צו שופט, ימסור מבצע המעצר לעצור עותק מצו השופט אלא אם כן ידועים לחשוד זהות השוטר וסיבת המעצר או אם מילוין עלול לסכל את ביצוע המעצר או אם מילוין עלול לגרום לפגיעה בביטחון מבצע המעצר בשעת ביצוע המעצר או להעלמת ראיה.

משך זמן הבאת החשוד שנעצר בפני שופט

 • מי שנעצר יובא בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות, בפני שופט שידון בעניינו.
 • חל מועד הבאת עצור בפני שופט בשבת או בחג, יובא העצור בפני שופט לפני כניסת השבת או החג.
 • בוצע המעצר פחות מארבע שעות לפני כניסת השבת או החג, או במהלך השבת או החג, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום ארבע שעות מעת צאת השבת או החג, או בתום 24 שעות מעת מעצרו, הכל לפי המאוחר.
 • עלה משך החג או צירוף החג והשבת על 48 שעות, ולא ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת השבת או החג, יובא העצור בפני שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת או החג, או בתום 24 שעות מעת המעצר, הכל לפי המאוחר.
 • עלה צירוף השבת והחג על 72 שעות, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום 32 שעות מעת מעצרו.
 • ביקש עצור שלא להביאו בפני שופט לפני צאת השבת או החג, יובא בפני שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת או החג.

עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום-מעצר ימים לצורך חקירה

שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

 • קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.
 • קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 • בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר. בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים. שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

שופט לא יצווה על מעצר זה, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

בקשת המשטרה להארכת המעצר: בקשת מעצר תוגש בכתב על ידי שוטר ותיתמך בהצהרתו שלאחר אזהרה או בתצהיר  בבקשה יצויינו: העובדות המקנות סמכות לבית המשפט; תמצית העובדות והמידע שעליהם מבסס המצהיר את בקשת המעצר; עילת המעצר; פרטים על מעצרים קודמים ועל בקשות מעצר קודמות הנוגעים לאותו ענין והמתייחסים לחשוד, והחלטות בית משפט בהן. לבקשה יצורפו – העתקים מבקשות המעצר הקודמות באותו ענין; הפרוטוקולים של דיוני בית המשפט בבקשות המעצר הקודמות; חומר חסוי, לעיון בית המשפט בלבד, לרבות החומר החסוי שהוגש בדיונים קודמים של בית המשפט.

עיון בחומרי החקירה: החומר הנוגע לבקשת המעצר או מידע שעליו מתבססת בקשת המעצר וכל חומר הנמסר בהליך לפי סעיף קטן (ה) יועמדו לעיון השופט בלבד; החומר יסומן ויוחזר לשוטר לאחר העיון.

חקירת השוטר: השופט רשאי לחקור את השוטר על בקשתו. היה הדיון בפני החשוד, רשאי אף הוא או סניגורו לחקור את השוטר.

ביקש שוטר כי תשובתו לשאלה תובא לידיעת בית המשפט בלבד, או ביקש לפרט בפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם מתבססת בקשת המעצר, ימסור לבית המשפט, בכתב, את התשובה ואת הנימוקים לבקשתו; בית המשפט רשאי להיענות לבקשה ולהסתמך על החומר המוגש לו בדרך זו אם מצא כי מתן התשובה או גילוי העובדות או המידע בנוכחות החשוד וסניגורו עלולים לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר; התשובה החסויה תסומן, תוחזר לשוטר לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול. החליט השופט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר רשאי השוטר להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר שאליו מתייחסת השאלה ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון החשוד וסניגורו, והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו.

ראיות בהליך מעצר טרם הגשת כתב אישום-לשם החלטותיו בבקשת מעצר, רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט.

תיעוד הדיון בפרוטוקול: הדיון יתועד בפרוטוקול, מבלי לגלות תוכנו של חומר חסוי, והפרוטוקול יימסר לצדדים.

הודעה לחשוד או סניגורו על מועד דיון להארכת מעצר ומקומו: הודעה על מועד הדיון ומקומו תימסר, ללא דיחוי, על ידי המשטרה לחשוד, לסניגורו, אם יש לו סניגור, ובאין סניגור – לאדם הקרוב לחשוד שהוא נקב בשמו;

נוכחות החשוד בדיון: הדיון יתקיים בפני החשוד, אלא אם כן נוכח השופט, על יסוד חוות דעת של רופא, שאין החשוד מסוגל להשתתף בדיון מפאת מצב בריאותו; במקרה זה, יתקיים הדיון בנוכחות סניגורו ואם אינו מיוצג ימנה לו השופט סניגור, עד שיוכל להתייצב בבית המשפט; פסקה המניעה להתייצבותו וטרם נסתיימה תקופת המעצר, רשאי החשוד לדרוש דיון חוזר.

תקופת המעצר: ציווה שופט על מעצרו של חשוד בנוכחותו, לא תעלה תקופת המעצר על 15 ימים; אולם רשאי שופט להאריך, מעת לעת, את המעצר לתקופות שלא יעלו על 15 ימים. לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, לרבות המעצר ללא צו, לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה. (כאמור לעיל, כאשר מדובר בעילת מעצר בשל נקיטת הליכי חקירה בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים וסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים).

צו מעצר: צו מעצר יהיה בכתב ובו יפורטו בית המשפט, מספר התיק ושם השופט שנתן את הצו, שמו המלא של החשוד ופרטים נוספים המאפשרים את זיהויו, תיאור העבירה שבביצועה נחשד החשוד, העילות שעל יסודן ניתן צו המעצר, חובתו של מבצע המעצר להביא את החשוד בהקדם האפשרי בפני שופט, אלא אם כן הוחלט לשחררו לפני כן, מקום שביצוע הצו מוטל על עובד ציבור שאינו שוטר – תפקיד האדם ומקור הסמכות לביצוע המעצר, תאריך מתן הצו, מועד הוצאתו ומועד תום תוקפו, צו מעצר ייחתם בידי השופט שנתן אותו וישא את חותמת בית המשפט; נבצר מהשופט לחתום על הצו, יחתום עליו שופט אחר אחרי שעיין בהחלטת השופט שנתן את הצו.

צו מעצר שניתן בנוכחות החשוד, יבוצע בו במקום על ידי שוטר או עובד ציבור שהוסמך לכך, אלא אם כן הורה בית המשפט על ביצועו במועד אחר.

שחרור עצור לפי צו מעצר על ידי קצין המשטרה: מי שנעצר לפי צו של שופט, ולא קבע השופט שהעצור יובא לפניו לשם שחרורו, או את תנאי הערובה לשחרורו, או את שחרורו ללא ערובה, רשאי קצין משטרה להורות על שחרורו, לפני תום תקופת המעצר שנקבעה בצו, ללא ערובה, או לקבוע ערובה, ובלבד שהעצור או סניגורו הסכים לערובה שקבע

הצהרת תובע: נעצר אדם וחקירתו נסתיימה, ישוחרר מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט, כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם זה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים.

עילות המעצר לאחר הגשת כתב אישום-מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, אם בית המשפט סבור על בסיס חומר שהוגש לו כי נתקיים אחד מאלה:

 • קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.
 • קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה.

 הואשם הנאשם באחד מאלה-חזקות המסוכנות:

 • עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם.
 • עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב).
 • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973, למעט עבירה הנוגעת  לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי.
 • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם.
 • עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991.
 • בית משפט ציווה על מתן ערובה והערובה לא ניתנה להנחת דעתו של בית המשפט או שהופר תנאי מתנאי הערובה, או שנתקיימה עילה לביטול השחרור בערובה.

תנאים נוספים חשובים מאוד למתן צו מעצר על ידי בית המשפט חוץ מצו מעצר בשל אי מתן ערובה או הפרת תנאי הערובה:

בית המשפט לא ייתן צו מעצר, אלא בתנאים הבאים:

 • בית המשפט  נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה.
 • לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה לנאשם.
 • הנאשם מיוצג על ידי סניגור, או שהנאשם הודיע שברצונו שלא להיות מיוצג בידי סניגור.

דחיית הדיון לבקשת הסניגור לצורך עיון בחומרי החקירה וטיעון בעניין הראיות לכאורה בתיק: בית המשפט, על פי בקשת הנאשם או סניגורו, לדחות את הדיון, כדי לאפשר לנאשם או לסניגורו לעיין בחומר החקירה ולצוות שהנאשם יהיה במעצר לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

שחרור אם לא הוגש כתב אישום תוך 30 יום מעת המעצר: נאשם, שלאחר הגשת כתב האישום נגדו היה נתון במעצר בשל אותו כתב אישום, תקופה המצטרפת כדי 30 ימים ולעניין מעצר בפיקוח אלקטרוני – כדי 60 ימים, ומשפטו לא החל, ישוחרר מן המעצר, בערובה או ללא ערובה; ואולם רשאי בית המשפט לדחות את מועד תחילת המשפט, בלא שישוחרר, ל-30 ימים נוספים, אם ביקש זאת הנאשם או סניגורו.

על עיון חוזר וערר במעצר תוכלו לקרוא במדריך המשפטי להגשת בקשות להקלה בתנאי המעצר:

על מעצר קטינים תוכלו לקרוא במדריך המלא לקטינים במשפט הפלילי ובהליכי מעצר:

https://czik.co.il/2021/01/08/%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%90-%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%95%d7%91%d7%94%d7%9c/

על בקשות הקלה בתנאי שחרור ממעצר לצורכי דת תוכלו לקרוא כאן:

על חשיבותן של יציאות ממעצר בית לתפילות ולאירועים תוכלו לקרוא כאן:

במידה ואתה או קרוב משפחתך נעצר או זומן לחקירה, פנה במהירות לעו"ד בכדי שיסייע בעניין זה.

משרדינו מייצג חשודים ונחקרים בייעוץ לפני חקירה ובהליכי המעצר וצבר הצלחות רבות בייעוץ לחשוד בטרם חקירה ובשחרור עצורים במהירות וביעילות.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים