בלוג

מדריך החופשות לאסירים

אסיר בכלא רשאי להגיש בקשה לחופשה לשירות בתי הסוהר.

חופשה של אסיר אינה זכות המוקנית לו בחוק או חובה של שירות בתי הסוהר לתת לו חופשה, אלא טובת הנאה שניתנת לאסיר באישור שירות בתי הסוהר.

אסיר אשר נמצא כבר בסבב חופשות, ניתן לשלול לו את החופשות בשל כך שהתנהגותו בכלא שלילית.

קטגוריית חופשות:

 • קטגוריה א': אסירים שאין להוציאם לחופשה משיקולים של סכנה לשלום הציבור או לביטחון המדינה.
 • קטגוריה ב'1: אסירים שכל יציאה שלהם מותנית באישור פרטני של גורמי שב"ס.
 • קטגוריה ב'2: אסירים שניתן להוציאם לחופשה בכפוף לתנאים, אך הם לא נדרשים לאישור פרטני של גורמי שב"ס.

סיווג האסירים לקטגוריות נעשה על ידי גורמי שב"ס בהתחשב בסוג העבירה ונסיבותיה, מסוכנות האסיר, תקופת המאסר, עברו הפלילי של האסיר, מעמדו של האסיר בהיררכיה העבריינית ועוד.

חשוב לדעת: אסיר רשאי לבקש מגורמי שב"ס בחינה מחדש של החלטה בנוגע לסיווגו לקטגוריית חופשות מסוימת.

הקריטריונים לאישור חופשה רגילה על ידי שירות בתי הסוהר:

 1. סוג העבירה, טיבה ונסיבותיה שביצע האסיר וקטגוריית החופשות בה האסיר מסווג כאמור לעיל.
 2. ריצוי תקופת מאסר מינימלית של האסיר:

שב"ס ישקול הוצאת אסיר לחופשה, רק לאחר שהאסיר ריצה רבע מתקופת מאסרו ובלבד שתקופה זו לא תפחת מחודשיים ויתרת מאסרו עד לסיום 2/3 מתקופת מאסרו לא תעלה על 15 שנים.

לגבי אסיר עולם שעונשו נקצב-שב"ס ישקול הוצאתו לחופשה, רק אם יתרת המאסר עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר לא עולה על 10 שנים.

חריג: כאשר מדובר באסיר המרצה את מאסרו השלישי וטרם חלפו 7 שנים מסיום ריצוי מאסרו הקודם-הוצאתו לחופשה תישקל רק לאחר שהאסיר ריצה מחצית מתקופת מאסרו בכפוף לאמור לעיל.

חשוב לדעת: באם השופט קובע בגזר הדין כי עונש המאסר מתחיל ביום מעצר האסיר, תילקח בחשבון תקופה זו בחשבון לצורך סיום רבע מתקופת מאסרו לצורך שקילת אפשרות יציאת האסיר לחופשה.

3. התנהגות טובה של האסיר בכלא:

התנהגות טובה, כגון השתתפות של האסיר במסגרת טיפולית, שמירה על כללי המשמעת וסדר היום בכלא, עבודה סדירה-באם האסיר עובד בכלא, לימודים סדירים-באם האסיר שובץ ללימודים בכלא וכן הבעת נכונות של האסיר למסור בדיקות שתן לגילוי סמים בכל עת ותוצאות הבדיקות הינן נקיות.

4. מידת הסכנה הנשקפת לציבור מהאסיר במהלך החופשה והסיכוי שהאסיר לא ישוב מן החופשה.

דרישות נוספות באסירים ספציפיים או באסירים שעברו עבירות מסוימות:

 • אסיר השפוט או חשוד בביצוע עבירות אלימות משפחה: נדרשת המלצה לחופשה של ועדת אלימות במשפחה או הוועדה להערכת מסוכנות, בטרם אישור החופשה.
 • אסיר השפוט על עבירות מין או על עבירות מין בתוך המשפחה: נדרשת המלצה לחופשה של מעריך מסוכנות מינית, בטרם אישור החופשה ובעניינו של אסיר השפוט על עבירות מין בתוך המשפחה, תידרש גם המלצה לחופשה של הוועדה לגילוי עריות.
 • אסיר המשתמש בסמים או מקבל תחליפי סם: במקרה זה האסיר נדרש למסור בדיקות שתן שליליות לסמים וכן נדרשת המלצת רופא שהאסיר יקבל תחליפי סם בעת החופשה.
 • אסיר מאושפז ומטופל עקב בעיות נפשיות: נדרשת חוות דעת של מב"ן או פסיכיאטר למידת הסיכון של האסיר בהוצאתו לחופשה.
 • אסיר חולה במחלה כרונית או ממושכת או סיים בסמוך אשפוז בבית חולים: נדרש אישור של רופא שירות בתיה סוהר הכולל את תנאי השחרור.
 • אסיר השפוט מעל 7 שנות מאסר בעבירה שעונשה מעל 10 שנות מאסר: נדרש אישור של מפקד המחוז או סגנו או קצין ניהול אסירים אשר יחליטו לאחר התייעצות עם וועדה משותפת של גורמי שב"ס.
 • אסיר השופט למאסר עולם שעונשו נקצב: ועדת אסירי עולם תעביר המלצותיה לגורמי שירות בתי הסוהר. התנאים ליציאה לחופשה: 1. האסיר ריצה רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו. 2. יתרת מאסרו של האסיר עד לסיום ריצוי היא 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה אינה עולה על 10 שנים.
 • אסיר תושב חוץ: לא תאושר חופשתו אלא אם מסר כתובת לשהייה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל ואזרח ישראלי או תושב ישראלי הסכים לערוב לאסיר שיהיה בביתו או יתלווה אליו במהלך החופשה.
 • אסיר תושב הרשות הפלסטינית: לא תאושר ככלל חופשה לאסיר תושב הרשות הפלסטינית, אלא במקרה מיוחד וחריג בו אין לאסיר מסוכנות ובנוסף, מסר כתובת לשהייה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל ואזרח ישראלי או תושב ישראלי הסכים לערוב לאסיר שיהיה בביתו או יתלווה אליו במהלך החופשה ובנוסף, האסיר ו/או הערב עמדו בתנאים ומסרו ערבויות כספיות להבטחת חזרת האסיר מהחופשה ובנוסף, שמו של האסיר נכלל בביקורת הגבולות.

תדירות החופשות ומשך החופשה:

ככלל, 3 חופשותיו הראשונות של האסיר יהיו עד 48 שעות, למעט באסיר השפוט למאסר מעל 7 שנים או אסיר עולם שעונשו נקצב שמשך החופשה של אסירים אלה תהיה עד 24 שעות אחת לחודשיים ו-3 החופשות הבאות יהיו למשך של עד 48 שעות.

מהחופשה השלישית באסירים רגילים ומהחופשה השביעית של אסירים במאסר מעל 7 שנים או אסירי עולם, על פי המפורט להלן:

 • אסירים באגפים למשתלבים, הפרדה ואגפים שמורים: חופשה למשך 72 שעות, אחת לחודשיים, כאשר בין חופשה לחופשה יהיה פרק זמן של 60 ימים.
 • אסירים באגפים למתקדמים: חופשה למשך 48 שעות, אחת לחודש, כאשר בין חופשה לחופשה יהיה פרק זמן של 14 ימים.
 • אסירים באגף נ"ס, אג"ד ותורני: חופשה אחת לחודש, לסירוגין: פעם למשך 48 שעות ופעם למשך 72 שעות, כאשר בין חופשה לחופשה יהיה זמן של 14 ימים.
 • אסירי עבודה באגפים לאסירי עבודה ואסירים תומכים באגף טעוני פיקוח ובמר"ש: חופשה למשך 72 שעות, אחת לחודש, כאשר בין חופשה לחופשה יהיה זמן של 14 ימים.
 • אסירי עבודה בבית סוהר קציעות/רמון/נפחא: חופשה ראשונה למשך 72 שעות ומהחופשה השנייה, כל חופשה עד 96 שעות, אחת לחודש.
 • אסירים בבית מעצר באילת: חופשה ראשונה למשך 72 שעות ומהחופשה השנייה, כל חופשה עד 96 שעות, אחת לחודש.
 • אסירים באגפים לשיקום קבוצתי: חופשה למשך 72 שעות, כאשר בין חופשה לחופשה יהיה פרק זמן של 14 ימים.
 • אסירים באגף לשיקום פרטני: חופשה למשך 96 שעות, פעמיים בחודש.
 • אסירים באגף טעוני הגנה וטעוני פיקוח: לסירוגין: פעם למשך 48 שעות ופעם למשך 72 שעות, אחת לחודש, כאשר בין חופשה לחופשה יהיה פרק זמן של 14 ימים.
 • אסירים במר"ש: על פי תדירות החופשות בבית הסוהר ממנו הועברו למר"ש.

חשוב לדעת: החופשה ניתנת כיחידה אחת ואינה ניתנת לפיצול. ימי חופשה של אסיר שלא נוצלו בשל החלטה בדבר עיכוב חופשותיו או בשל שלילת טובות הנאה-אינם ניתנים לצבירה.

מפקד מחוז או סגנו או קצין ניהול אסירים מחוזי מוסמך לאשר בקשת אסיר להקדים את ניצול ימי החופשה וכן לאשר חופשה נוספת בטרם הגיע המועד של החופשה.

תנאי החופשות:

התנאים להלן הן התנאים ששירות בתי הסוהר יכול לקבוע לאסיר: התייצבות במשטרה, שהייה בכתובת שנקבעה בשעות הלילה, אי כניסה לישוב מגוריו בלבד, ערב בן משפחה או אדם אחר, חוות דעת מב"ן, איסור על יציאה לחופשה בעת שאסיר אחר נמצא בחופשה, חופשה באזור מסוים, כל תנאי אחר שייקבע על ידי שריות בתי הסוהר.

הקדמת חופשות בשל חגים:

מפקד בית הסוהר או סגנו רשאי לאשר בקשת אסיר להקדים את חופשתו עד 14 ימים לפני המועד של החופשה בשל החגים הבאים:

 • אסיר יהודי: ראש השנה, פסח.
 • אסיר מוסלמי: עיד אל אדחה, עיד אל פיטר.
 • אסיר נוצרי: חג המולד, פסחא.
 • אסיר דרוזי: חג נבי שועייב, חג הקורבן.
 • אסיר בן דת אחרת: שני ימי חג הנהוגים בדתו כפי שיקבע הנציב או סגנו בהתייעצות עם האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים.

חופשה מטעמים מיוחדים לאסיר

מפקד המחוז או סגנו או קצין ניהול אסירים מחוזי מוסמך לאשר חופשה למשך של עד 48 שעות מטעמים מיוחדים לאסיר בסיווג חופשות ב'-1 או ב'-2 כמפורט להלן:

 • ברית/זבד הבת-לרגל הולדת בנו או בתו של האסיר.
 • פדיון בן בכור של האסיר.
 • בר/בת מצווה-של בן או בת של האסיר.
 • נישואין-טקס נישואין של האסיר או נישואי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של האסיר.
 • מחלה אנושה-ביקור קרוב משפחה מדרגה ראשונה החולה במחלה אנושה.
 • לוויה-במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה. במקרה זה, משך התקופה על פי מנהגי הדת של האסיר.
 • אבל-במקרה של פטירה קרוב משפחה מדרגה ראשונה. במקרה זה, משך התקופה על פי מנהגי הדת של האסיר.
 • עליה לקבר-עליה לקבר של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ביום השלושים לפטירתו לגבי אסיר יהודי ולגבי אסירים בני דתות אחרות על פי מנהגי דתם.
 • אזכרה-אזכרה ביום השנה הראשון לפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה באישור רב בית הסוהר.
 • הכנת תכנית שיקום לאחר שחרור-לצורך מפגש להכנת תכנית שיקום לאחר שחרור, על פי המלצת קצין שיקום או ראש תחום עו"ס או קצין אסירים או רב בית הסוהר.
 • הליכי משפט-לצורך התייצבות בבית משפט אזרחי למתן עדות או לדיון אליו זומן כבעל דין.
 • רפואה-לצורך קבלת טיפול רפואי מחוץ לבית הסוהר, בתנאי שרופא שב"ס קבע שהאסיר זקוק לטיפול והטיפול אינו יכול להינתן במתקני שירות בתי הסוהר. במקרה של מעל טיפול אחד תידרש חוות דעת של רופא המחוז.
 • נסיבות הומניטאריות חריגות ומיוחדות.

חופשות תמריץ:

שירות בתי הסוהר מעודד אסירים לקחת חלק בפעילות מתקנת ובכללה, פעילות חינוכית, טיפולית, תחזוקה ותעסוקה יצרנית. אסיר הנוטל חלק בפעילות זו, זכאי לגמול כספי ובנוסף ניתן להעניק חופשת תמריץ לאסיר הנוטל חלק בפעילויות הנ"ל.

חשוב לדעת כי קיימת חשיבות רבה לייצוג של עורך דין לליווי אסיר עם כניסתו למאסר, לצורך הפנייתו וליוויו הן ביציאת האסיר לחופשות והן בהליך שיקומו של האסיר בתוככי הכלא, שיסייעו לאסיר בהעלאת סיכויי שחרורו בוועדת השחרורים.

למשרדי ניסיון רב בייצוג אסירים בבקשות ועתירות לחופשות ובליווי אסירים במאסר.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים