המדריך המשפטי לנקודות בעבירות תעבורה

המדריך לנקודות בעבירות תעבורה מהי שיטת הנקודות בעבירות תעבורה? שיטת הניקוד בעבירות תעבורה, היא אמצעי של המדינה לעקוב אחרי עבירות תעבורה שביצעו נהגים ומטרת הניקוד להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה ולזהות עברייני תנועה עם עבר תעבורתי רב. רשות הרישוי מנהלת את מרשם הנקודות של כל נהג. איך עובדת שיטת הנקודות? לרוב עבירות התעבורה יש תעריף […]

המדריך המשפטי הכללי להליכי תעבורה

המדריך להליכי תעבורה חקיקה: חוקי התעבורה קבועים בפקודת התעבורה שם קבועים סדרי הדין בדיני התעבורה ובתקנות התעבורה, שם קבועים עבירות התעבורה. יסוד נפשי: כמעט כל עבירות התעבורה הינן מסוג “אחריות קפידה” אשר נעדרות יסוד נפשי, דהיינו שאין צורך בעבירות התעבורה בהוכחת היסוד הנפשי של מחשבה פלילית או רשלנות. עונש מינימום של פסילת הרישיון: עונש המינימום נקבע בחוקי התעבורה, […]

המדריך המשפטי למניעת הטרדה מאיימת של אדם, בילוש, איומים וכו'

עורך דין רפאל ציק 1. מהי הטרדה מאיימת? החוק מגדיר הטרדה מאיימת במקרים הבאים, אדם שהטריד אותנו בכל דרך ופגע בשלוות חיינו, נקט איומים כלפינו כולל איום מרומז, יצר קשר עמנו, פגע ברכוש שלנו, פגע בשם הטוב שלנו או בחופש התנועה שלנו. כמו כן קיים חשש סביר כי המטריד יחזור על מעשיו בשנית. 2. מהניתן […]

המדריך המשפטי לנפגעי עבירה להגשת ערר כנגד סגירת התיק של הפוגע

קבלת הודעה על סגירת התיק: כאשר הוחלט שלא לחקור את העבירה: הגוף החוקר יודיע לנפגע העבירה בכתב על סגירת התיק במשטרה. כאשר הוחלט שלא להעמיד לדין: תימסר למתלונן הודעה בכתב בלא ציון עילת סגירת התיק, ואולם יצוין בה כי המתלונן רשאי לברר את העילה כאמור באמצעות הגעה לכל תחנת משטרה וכן באחת הדרכים שנקבעו על […]

המדריך המשפטי לנפגעי ונפגעות עבירה פלילית

המדריך לנפגעי ונפגעות עבירה פלילית נפגע עבירה עבר אירוע קשה מאוד ובשלב המשפט הפלילי הוא זקוק לליווי מקצועי מאדם שינחה אותו וייצג את האינטרסים שלו. בדין הפלילי בשונה מהדין האזרחי, המדינה היא זו שתובעת ומאשימה את עובר העבירה ונפגע העבירה לא מיוצג על ידי עורך דין שבחר, כאשר בשל כך נוצר מצב שהמאשימה שהיא המדינה […]

המדריך המשפטי לראיות פורנזיות בדין הפלילי

מטרת המדע הפורנזי שימוש בכלים מדעיים כדי לברר עובדות בהקשר לביצוע או אי ביצוע עבירה על ידי אדם. ביסוס חשד או הפרכת חשד. סיוע לגופי החקירה לקידום החקירה ואיתור חשודים, כולל באמצעים ביומטריים (דנא, טביעות אצבע). ממצאי הזיהוי הפלילי שלובים בממצאי החקירה. עקרונות המדע הפורנזי קבוצת בדיקה: בדיקות השוואתיות – נותנות הסבר ואם ההסבר מתאים […]

המדריך המשפטי בעניין השותפים בביצוע עבירה

מה הן עבירות השותפות ומהי עבירת הניסיון לביצוע עבירה? חוק העונשין קובע כי השותפים לעבירה אשר הם המסייע לעבירה, המשדל לביצוע העבירה, המבצע בצוותא את העבירה והמבצע את העבירה באמצעות אחר. כמו כן קיימת עבירת הניסיון לביצוע עבירה. במאמר הזה אסקור את עבירות השותפות לביצוע עבירה פלילית וכן את עבירת הניסיון לביצוע עבירה פלילית. המסייע: […]

המדריך המשפטי בנושא עבירות סמים וחיפוש לא חוקי של סמים בבית וברכב

המדריך המשפטי בעבירות סמים שימוש בסמים בישראל אסור על פי החוק והדבר מהווה עבירה פלילית שבה ניתן להטיל עונשי מאסר בכלא. במאמר זה אין המלצה כלשהי לשימוש בסמים אלא אך ורק מידע משפטי בלבדמאת עורך דין רפאל ציק במדריך זה ניתן הסבר על מה מותר ומה אסור כאשר משטרת מבקשת לבצע חיפוש, לעצור או לחקור […]

המדריך המשפטי בנושא עבירות מרמה והונאה

עבירות המרמה וההונאה, הן עבירות שנעשות על ידי פעולות מרמה או הונאה או שימוש בשיטות הונאה שונות ומתוחכמות אשר תוכננו על ידי מבצע העבירה, לרבות הטעייה, הצגת מצג שווא, זיוף מסמכים, התחזות ועוד. עבירות המרמה הנפוצות בחוק העונשין קבלת דבר במרמה: עבירה זו עניינה קבלת טובת הנאה כספית או בשווי כספי כאשר קבלת הדבר נעשתה […]

המדריך המשפטי בנושא עבירות מין

חוק העונשין מונה את רוב עבירות המין, כאשר עבירות הטרדה מינית, מנויות בחוק למניעת הטרדה מינית. להלן יפורטו עבירות המין ועונשן המקסימלי בחוק.   עבירות האינוס – סעיף 345 לחוק העונשין: "בועל" הוא מי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה:   מי שבועל אישה בכל אחד מהמקרים הבאים דינו 16 שנות מאסר: […]

המדריך המשפטי בנושא עבירות אלימות

חוק העונשין מונה את עבירות האלימות. להלן יפורטו עבירות האלימות ועונשן המקסימלי בחוק. עבירות התקיפה: ס’ 379-עבירת התקיפה-תקיפה סתם- עד שנתיים מאסר: הגדרת העבירה: תקיפה היא הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפה או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית ולרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל […]

המדריך המשפטי לחופשות אסירים

אסיר בכלא רשאי להגיש בקשה לחופשה לשירות בתי הסוהר. חופשה של אסיר אינה זכות המוקנית לו בחוק או חובה של שירות בתי הסוהר לתת לו חופשה, אלא טובת הנאה שניתנת לאסיר באישור שירות בתי הסוהר. אסיר אשר נמצא כבר בסבב חופשות, ניתן לשלול לו את החופשות בשל כך שהתנהגותו בכלא שלילית. קטגוריית חופשות: קטגוריה א’: אסירים […]

המדריך המשפטי לאסירים עברייני מין בוועדת השחרורים ובהליך צו הפיקוח

בשנת 2006 חוקק חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין, חוק שנועד להגן על הציבור מפני עברייני מין באמצעות צו פיקוח שמוטל על עבריין המין על ידי בית המשפט שדן את העבריין, שבמסגרתו מוטלות הגבלות על העבריין. החוק חל על כל עבירות המין, לרבות עבירת התעללות גופנית, נפשית או מינית בחסר ישע, חטיפה לשם סחר […]

המדריך המשפטי בנושא עתירות אסירים בנושא זכויותיהם

המדריך המלא לעתירות אסירים בנושא זכויותיהם   קיימים שני סוגים של עתירות אסירים, הסוג הראשון זה עתירת אסיר לצורך מימוש זכויותיו בכלא והסוג השני זה עתירת אסיר כנגד החלטת ועדת השחרורים שלא לשחררו וכדומה. במדריך זה אכתוב על עתירת אסיר לצורך מימוש זכויותיו. אסיר או עציר רשאי להגיש עתירה בכל הנוגע לזכויותיו כמו תנאי מאסרו […]

המדריך המשפטי בנושא שחרור אסירים בוועדת השחרורים

חוק שחרור על-תנאי ממאסר, קובע את הכללים לשחרור אסירים מהכלא. הרכב הוועדה: מי שמוסמך לדון בעניין שחרורם של האסירים (למעט אסירים הנושאים עונש של מאסר עולם), היא וועדת השחרורים המורכבת משופט בית משפט ואנשי מקצוע כמו קרימינולוג, עובד סוציאלי, פסיכולוג,  איש חינוך, וכן קצין של  שירות בתי הסוהר. סמכות הוועדה ושיקוליה: החוק קובע, כי אסיר […]

המדריך המשפטי לרישוי נשק וערר על ביטול רישוי נשק

נשיאת נשק נועדה להגן על אדם ונחוצה מאוד לאדם במקרים רבים. בישראל, אדם הרוצה להחזיק ולשאת בנשק, חייב לקבל רישיון לכך מאת פקיד רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים. מי זכאי לרישיון נשק? על פי הנחיות המשרד לביטחון פנים, על מנת לקבל רישיון נשק, יש לעמוד בכל דרישות הסף להלן ובאחד מן התבחינים להלן. התנאים […]

המדריך המשפטי למחיקת רישום פלילי

מהו רישום פלילי וכיצד הוא משפיע עלינו? הרישום הפלילי הינו פלט משטרתי הכולל את הרישום הפלילי בדבר הרשעות בעבירות פליליות ועונשים שהושתו על האדם, כמו מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי. הרישום הפלילי כולל גם צווים שנתן בית המשפט אף ללא הרשעה כמו צווי מבחן, התחייבות להימנע מעבירה, שירות לתועלת הציבור, קביעת בית המשפט […]

המדריך המשפטי לשינוי עילת סגירת תיק במשטרה

מהו הרישום המשטרתי? הרישום המשטרתי, הינו רישום של תיקי משטרה המתנהל במשטרת ישראל. הרישום המשטרתי כולל תיקים שממתינים לבירור דין שזה תיקים שטרם הוחלט אם לסגור אותם או להגיש בהם כתב אישום וכן תיקים שמתנהלים בבית המשפט אך טרם הוכרעו וכן תיקים שנסגרו בעילת סגירה של חוסר ראיות, נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין (מה […]

המדריך המשפטי לעיכוב הליכים בהליך הפלילי

עיכוב הליכים הוא הפסקת ההליך הפלילי כנגד הנאשם. לצורך עיכוב הליכים, יש להגיש בקשה מנומקת היטב ומגובה במסמכים אשר מבססים את הבקשה לעיכוב ההליכים. הבקשה צריכה לכלול את נסיבותיו העובדתיות והמשפטיות של העניין וכן נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן הנוגעות למבצע העבירה, כמו למשל גיל, נסיבות חיים קשות, עזרה והתנדבות בקהילה ומחלה בה חולה הנאשם. לאחר […]

המדריך המשפטי לסגירת תיק בהסדר מותנה

סגירת תיק בהסדר מותנה, מכונה גם העילה הרביעית לסגירת תיק, בנוסף לסגירת תיק מחוסר אשמה, סגירת תיק מחוסר ראיות וסגירת תיק בשל כך שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין. תנאי הסף לסגירת תיק פלילי בהסדר מותנה: נסיבות העניין מתאימות לסגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה: שייבחנו על פי נסיבותיו האישיות של החשוד כמו גילו, מידת הפגיעה בו […]

המדריך המשפטי לסגירת תיק במשטרה

לאחר שאדם נחקר מומלץ לפנות לרשות החוקרת במקרים המתאימים במהירות ובטרם העברת התיק לרשות התובעת, בבקשה לסגירת התיק במשטרה. עילות סגירת התיק בתחנת המשטרה: העדר אשמה פלילית: כאשר המצב הראייתי בתיק הוא חסר והסיכוי שהחשוד ביצע את העבירה נמוך, ניתן לבקש לסגור את התיק בעילה של העדר אשמה פלילית. חוסר ראיות: כאשר חומר הראיות שנאסף על ידי […]

המדריך המשפטי בנושא בקשות הקלה בתנאי שחרור ממעצר לצורכי דת

סקירת פסיקה בעניין בקשות הקלה בתנאי שחרור ממעצר לצורכי דת ופולחן חופש הדת והפולחן הינו מערכי היסוד של מדינת ישראל[1], כך במגילת העצמאות נאמר שמדינת ישראל תבטיח חופש דת… ישנם הרואים את חופש הדת והפולחן כמצוי גם בגדר כיבוד הזכויות על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו[2]. זכות זו של חופש הדת והפולחן עלולה להתנגש, […]

המדריך המשפטי בנושא בקשות הקלה בתנאי המעצר, חלופת מעצר וכו'

עיון חוזר כל שינוי ו/או הקלה בתנאי חלופת המעצר שנקבעו לעצור מחייבים, הגשת בקשה לעיון חוזר לפי סעיף 52.(א) לחוק המעצרים אם מטעם הנאשם שעותר לאפשר לו “חלונות” במעצר הבית או הקלות אחרות ואם מטעם המאשימה הסבורה שיש להוסיף תנאים מגבילים או לשנות את הקיימים. בסעיף החוק נאמר כך: “עצור, משוחרר בערובה או תובע רשאי לפנות […]

המדריך המשפטי בנושא שחרור בהליך המעצר

המדריך לשחרור בהליך המעצר חלופות מעצר ותנאי השחרור: על פי החוק, בית המשפט יורה על שחרור העצור וקביעת תנאי שחרור, כאשר ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך זו. גם הקצין הממונה יכול להורות על שחרור העצור בתנאים במקרה שהשופט שנתן את צו המעצר לא קבע בצו  המעצרכי העצור יובא לפניו לשם שחרורו או את תנאי […]

המדריך המשפטי בנושא מעצר של אדם

מדריך המעצר המקיף לפני ואחרי הגשת כתב אישום סוגי המעצר מעצר ללא צו שופט עד להחלטת שופט בדבר המעצר מעצר ימים לצורכי חקירת החשוד מעצר עד תום ההליכים מעצר מנהלי עיכוב חשוד על ידי שוטר כאשר השוטר יכול להסתפק בעיכוב החשוד במקום מעצר החשוד, עליו לעכב את החשוד ולא לעוצרו. עיכוב חשוד הוא בהגבלת חירותו […]

המדריך המשפטי בנושא חקירה במשטרה

המדריך המלא לחקירה פלילית במשטרה ראשית, חשוב להבדיל בין חקירת חשוד בעבירה פלילית לבין גביית עדות-תשאול מאדם שלא מוגדר כחשוד בביצוע עבירה פלילית. איך אדע אם אני חשוד או עד רגיל? אם נאמר לי בטרם החקירה שאני נחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה פלילית פלונית או שבמהלך החקירה שואלים אותי על מעורבות פלילית שלי – אז […]

המדריך המשפטי בנושא הבניית שיקול הדעת בענישה הפלילית

בשנת 2012 נכנס לתוקף תיקון 113-הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה. תיקון זה הוכתר על ידי משפטנים רבים כרפורמה החשובה ביותר בדיני העונשין של מדינת ישראל. בתיקון 113 קבע המחוקק מנגנון תלת-שלבי לגזירת העונש[1]: בשלב הראשון –  המקדמי נדרש בית המשפט לבדוק האם הנאשם שלפניו הורשע בכמה עבירות, להבדיל מהרשעה בעבירה יחידה. במידה ומדובר בכמה עבירות, […]

המדריך המשפטי לבדיקת פוליגרף בדין הפלילי

מהו פוליגרף [1]? בדיקת הפוליגרף מודדת את הפעילויות הפיזיולוגיות כמו שינויים במערכת הנשימה, בלחץ הדם והדופק ובהזעה. במטרה להקיש אחרי אותות אמת או שקר ולדעת אם הנבדק משקר או דובר אמת. ישנן שתי שיטות לבדיקת פוליגרף: שיטת שאלות הביקורת שמבוססת על השוואה בין תגובותיו הפיזיולוגיות של הנבדק בין שאלות רלוונטיות (שאלות הנוגעות לאירוע הנחקר) לבין שאלות ביקורת […]

תפקידיו של שירות המבחן בדין הפלילי

שירות המבחן למבוגרים הנו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת אכיפת החוק.השירות אחראי על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי (חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה), שגילם 18 ומעלה. שירות המבחן לנוער הוא שירות טיפולי-סוציאלי סמכותי הפועל כשירות ארצי במינהל תיקון וסיוע לבתי המשפט אשר שייך למשרד העבודה, הרווחה […]

המדריך המשפטי להחזרת רכוש תפוס מהמשטרה

במקרים רבים המשטרה לוקחת חפצים מאנשים במסגרת חיפוש שהיא עורכת בבית של החשוד, תוך פגיעה בזכות הקניין של הבעלים על החפץ. לעיתים רבות החפץ משמש את בעליו לפרנסתו ומשלח ידו, כמו למשל נהג מונית שלקחו לו את המונית, או נהג אוטובוס שלקחו לו את האוטובוס וכדומה ונגרמת מכך פגיעה בפרנסתו של האדם. במקרים רבים לקיחת […]

המדריך המשפטי לצדק מאחה בין פוגע לנפגע עבירה

צדק מאחה הינו מושג רחב שתחתיו חוסים הליכים שונים, שהמשותף להם, זה הניסיון ליצור שיח בין הנאשם לנפגע העבירה, כאשר שני תנאי סף נדרשים לקיומו של צדק מאחה: התנאי הראשון הוא, הודאה של הנאשם במעשה שעשה או לכל הפחות נכונות לקשור את עצמו למעשה הפלילי ותנאי שני, הסמכת נפגע העבירה והפוגע להיפגש האחד עם השני, […]

המדריך המשפטי למתמודדים עם מחלת נפש בדין הפלילי

הגנת אי השפיות: במשפט הפלילי, הגנת אי השפיות היא הגנה לנאשם בכך שיטען כי אין להטיל עליו אשמה פלילית בגין הפרת החוק מאחר והיה בלתי שפוי בעת שביצע את העבירה הפלילית. על פי החוק, לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש – להבין את […]

המדריך המשפטי לסיום תיק פלילי ללא הרשעה בעבירה פלילית-אי הרשעה

לאחר שבית המשפט קבע כי הנאשם אשם והרשיע אותו בביצועה של עבירה פלילית, רשאי הנאשם לבקש מבית המשפט שלא ירשיע אותו ובית המשפט רשאי להפעיל את שיקול דעתו ולקבוע אם לא להרשיע את הנאשם. קביעה של אי הרשעה איננה זיכוי, אלא מדובר במקרה שבית המשפט מצא שהנאשם אשם אך הוא לא מרשיע את הנאשם, בכדי […]

המדריך המשפטי להסדר טיעון בתיק פלילי

רקע: הסדרי טיעון, הינם הסדרים הנרקמים בין התביעה לבין הנאשם במסגרת משפט פלילי, כאשר כל הצדדים בתיק, שהם התביעה, הנאשם ובית המשפט מרוויחים לכאורה מרקימת ההסדר בשל החיסכון בזמן של דיונים והכנת מסמכים משפטיים וכן מרוויחים מקניית הסיכון. ישנם ארבעה סוגים של הסדרי טיעון: הסדר טיעון סגור: הסכמה בין התביעה לנאשם על מבנה כתב האישום, תוכנו, הוראות […]

המדריך המשפטי לשימוע פלילי בטרם הגשת כתב אישום

על פי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב-1982, על התביעה הפלילית ליידע את החשוד כי קיימת לו זכות שימוע בעבירת פשע (שהינה כל עבירה פלילית אשר העונש אשר נקבע לה בחוק הוא מעל ל-3 שנות מאסר) וזכותו של החשוד לפנות לתביעה הפלילית בתוך 30 יום מהיום בו קיבל את מכתב השימוע, בכדי […]

המדריך המשפטי הפלילי-הצבאי

מעצר בצבא: רובם המוחלט של התיקים הצבאיים גוררים אחריהם מעצר עד תום ההליכים. בצבא קיימת חלופת מעצר שהיא מעצר פתוח ביחידה הצבאית אך אין אופציה של חלופת מעצר רגילה, אלא אם מדובר באדם שסיים את שירותו הצבאי. עילות המעצר: עילות המעצר בצבא אינן קבועות בחוק (בשונה מחוק המעצרים בהליך האזרחי) ולצד העילות הקלאסיות של מסוכנות, […]

המדריך המשפטי לקטינים ונוער במשפט הפלילי

המדריך המלא לקטינים במשפט הפלילי ובהליכי מעצר מהו קטין? קטין עד גיל 12 אינו חייב בעונשין. קטין מגיל 12 ועד גיל 18 הרי זה קטין שחייב בעונשין. במדריך זה הגדרת “קטין” היא לאדם שטרם מלאו לו 18, אלא אם כן צויין אחרת. היכן נדון עניינם של קטינים? בית המשפט הדן בעניינם של קטינים הוא בית […]