בלוג

המדריך המשפטי בנושא עבירות מין

חוק העונשין מונה את רוב עבירות המין, כאשר עבירות הטרדה מינית, מנויות בחוק למניעת הטרדה מינית.

להלן יפורטו עבירות המין ועונשן המקסימלי בחוק.

 

עבירות האינוס – סעיף 345 לחוק העונשין: "בועל" הוא מי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה:

 

מי שבועל אישה בכל אחד מהמקרים הבאים דינו 16 שנות מאסר:

א. שלא בהסכמתה החופשית.

ב. בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה.

ג. כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה.

ד. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית.

ה. תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

 

מי שבועל אשה בכל אחד מהמקרים הבאים, דינו 20 שנות מאסר:

א. בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיפים א’ עד ה’ לעיל.

ב. באיום בנשק חם או קר;

ג. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

ד. תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

ה. נוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

עבירות בעילה אסורה בהסכמה – סעיף 346 לחוק העונשין:

 • בעילת קטינה: באם מדובר בבעילה אסורה בהסכמה-היינו בעילת קטנה מעל גיל 14 ועד גיל 16 או בעילת קטינה מעל גיל 16 ועד גיל 18 תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה או הבטחת שווא לנישואין – דינו מאסר חמש שנים.
 • בעילת בגירה: אדם הבועל אשה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי – דינו מאסר שלוש שנים.
 
 

 • מעשה סדום בקטין: העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים.
 • מעשה סדום בבגיר: העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שלוש שנים.
 • העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 1 ו-2 לעיל בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס והעונש המקסימלי נע בין 16 שנות מאסר לבין 20 שנות מאסר כפי שמפורט לעיל בסעיף 1 ו-2.

עבירות מעשה מגונה-סעיף 348 לחוק העונשין: “מעשה מגונה” הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים:

 

 • מעשה מגונה בנסיבות המפורטות להלן: בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; כשהוא קטין שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתו; או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי המתלונן, או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית; תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו, אם בשל מחלתו או בשל הליקוי בשכלו לא הייתה הסכמה חופשית למעשה הסדום-דינו מאסר עד שבע שנים.
 • מעשה מגונה בנסיבות המפורטות להלן: בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן א בפסקה הקודמת; באיום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם-דינו מאסר עד עשר שנים
 • מעשה מגונה –ללא הסכמה שלא בנסיבות האמורות בסעיף 5 א’ ו-ב’ לעיל-דינו עד שלוש שנות מאסר
 • מעשה מגונה –ללא הסכמה, תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו-דינו עד שבע שנות מאסר
 • מעשה מגונה בקטין עד גיל 14 תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות-דינו מאסר עד ארבע שנים.
 • מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר ללא הסכמתו או תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות-דינו מאסר שנה.
 • מעשה מגונה בפומבי בפני אדם מתחת גיל 16-דינו מאסר שלוש שנים.

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע-סעיף 351 לחוק העונשין:

הגדרות סעיף 351 לחוק העונשין:

“בן משפחה” הוא:

הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא; אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;

באם מדובר במי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה:  אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה; בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה. ואולם לעניין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה; בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו  של כל אחד מאלה בהגדרת “בן משפחה;

“אחראי על קטין או חסר ישע” הוא:

הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע – מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו; או בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;

או מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

“חסר ישע” הוא:

מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;

“אומן” הוא:

אב או אם במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים או “אח או אחות חורגים” – בן או בת של בן זוג של הורה.

א. אינוס בן משפחה או חסר ישע-שלא בהסכמתה החופשית; בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

או מעשה סדום של בן משפחה או חסר ישע-בנסיבות דלעיל וכן בנסיבות: בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיפים א’ עד ה’ לעיל; באיום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; נוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

דינו בשני המקרים לעיל – מאסר עשרים שנים.

ב. בעילת אשה או מעשה סדום באדם בן משפחה מעל גיל 14 ועד גיל 21-דינו מאסר 16 שנים.

ג. מעשה מגונה בקטין בן משפחה או בחסר ישע שהוא אחראי עליו:

בנסיבות: בהסכמת האדם, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; כשהאדם הוא קטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתו; או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי האדם, או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית;  תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו, אם בשל מחלתו או בשל הליקוי בשכלו לא הייתה הסכמה חופשית – דינו בשני המקרים לעיל – מאסר עד עשר שנים

 • בנסיבות: בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיפים א’ עד ה’ לעיל; באיום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; נוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם – דינו מאסר עד עשר שנים.
 • בכל מקרה אחר שלא מנוי לעיל-דינו מאסר עד חמש שנים.

 • מעשה מגונה על ידי אחראי על חסר ישע-דינו מאסר עד שנתיים.
 

גרם מעשה-ס’ 350 לחוק העונשין: אין הבדל בין אם העושה עשה את המעשה או שהעושה גרם שהמעשה ייעשה באדם אחר. דוגמה: העושה גרם לכך שקטינה תכניס חפץ לאיבר המין שלה.

עבירות הטרדה מינית-החוק למניעת הטרדה מינית:

סעיף 3 לחוק הטרדה מינית קובע מהי הטרדה מינית כפי שיפורט להלן:

 • סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
 • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:
  • הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;
  • הפרסום נעשה למטרה כשרה;
  • יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, “תצלום, סרט או הקלטה” – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

 • הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
  • לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;
  • (ב)        למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;
  • לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;
  • לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
  • לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
  • לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;
  • (ז)          לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, “עובד הציבור” – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;
  • לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
  • התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

העונשים הקבועים בחוק למניעת הטרדה מינית, נעים בין שנתיים מאסר עד ארבע שנות מאסר.

יצויין, כי במקרים רבים, עבירות המין המפורטות לעיל, באות ביחד עם עבירות על חוק הגנת הפרטיות ועבירות הזנות המנויות בחוק העונשין.

במידה ונקראתם לחקירה במשטרה, נשלח אליכם מכתב שימוע בטרם הגשת כתב אישום, הוגש כנגדכם כתב אישום או נעצרתם בגין חשד או אישום בעבירה פלילית, חשוב מאוד שתתנו לעו”ד מקצועי הבקיא בתחום עבירות המין לעשות את העבודה ולייצג אתכם.

למשרדי ניסיון רב בייצוג בעבירות מין בתיקים פליליים ובהליכי מעצר.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים