בלוג

המדריך המשפטי בעניין השותפים בביצוע עבירה

מה הן עבירות השותפות ומהי עבירת הניסיון לביצוע עבירה?

חוק העונשין קובע כי השותפים לעבירה אשר הם המסייע לעבירה, המשדל לביצוע העבירה, המבצע בצוותא את העבירה והמבצע את העבירה באמצעות אחר. כמו כן קיימת עבירת הניסיון לביצוע עבירה. במאמר הזה אסקור את עבירות השותפות לביצוע עבירה פלילית וכן את עבירת הניסיון לביצוע עבירה פלילית.

המסייע:

סעיף 31 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר סייע לפני עשיית העבירה או בשעה עשייתה ועשה מעשה כדי לאפשר את ביצועה, להקל על עשייתה, לאבטח את עשייתה או למנוע את תפיסת מבצע העבירה, הריהו נחשב כמסייע לדבר עבירה.

דוגמה: ראובן רוצה לבצע עבירה של שוד בבנק והוא מבקש משמעון שישמור מחוץ לבנק, בכדי שלא ייכנסו אנשים, הריהו נחשב כמסייע.

בפסיקה נקבע שנדרשת התנהגות שמסייעת לביצוע העבירה. כך נקבע, כי אדם שחברתו קנתה לו סכין ולימדה אותו איך לרצוח-נחשבת כמסייעת לביצוע העבירה. מקרה נוסף שנדון בפסיקה, קבע, כי אדם שלקח ברכבו את מבצעי העבירות, נחשב כמסייע לעבירה למרות שלא רצה בביצוע העבירה.

בנוסף להתנהגות המסייעת לעבירה, יש להוכיח כי התקיימה עבירה פלילית, אך אין חובה שיהיה קשר בין ההתנהגות המסייעת לבין העבירה שבוצעה, בנוסף המסייע צריך לסייע במטרה ומודעות לכך שהעבריין הולך לבצע את העבירה אך לא נדרשת כוונה שלו לכך בשונה ממשדל לעבור עבירה שכן נדרשת כוונה לשידול (ראו להלן).

המשדל:

סעיף 30 לחוק העונשין קובע כי המביא אדם לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ, הריהו נחשב כמשדל לדבר עבירה.

דוגמה: ראובן משכנע או מעודד את שמעון לבצע עבירה שהוא כלל לא חשב לעבור אותה.

המשדל הוא גם שותף ראשי וגם שותף עקיף לביצוע העבירה. שותף עקיף, מאחר והוא לא מבצע את העבירה בפועל, ושותף ישיר, מאחר ויש לו חלק גדול בביצוע העבירה, בכך שהוא שידל את העבריין לבצע את העבירה.

בפסיקה נקבע שנדרשת התנהגות בעלת אופי של שידול וזה נעשה על ידי עידוד, שכנוע, הפצרה, אך נדרש שלשידול תהיה אפקטיביות, אבל אם אני אומר סתם לאדם אחר שירביץ לפלוני מכות כי הוא מעצבן אותי והוא הרביץ לו, זה לא נחשב לשידול.

שידול ייחשב רק אם העבריין לא חשב כלל לבצע את העבירה או שהתלבט אם לבצע את העבירה והמשדל בא ושיכנע אותו שיבצע את העבירה.

נדרש להוכיח כי המשודל ביצע את העבירה ושיש קשר בין השידול לביצוע העבירה, זאת אומרת שאם שכנעתי אדם אחר שכבר רצה להכות אדם אחר, לא עברתי עבירה.

שידול היא עבירה תוצאתית ובפסיקה נקבע שיש צורך להוכיח כוונה של המשדל שהעבירה תתבצע וזה השוני בין משדל לבין מסייע.

מבצע בצוותא:

סעיף 29 לחוק העונשין קובע כי מבצע עבירה בצוותא הוא מי שהשתתף בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה ואין הבדל אם המעשים נעשו על ידי כל השותפים ביחד או שחלקם נעשו על ידי שותף אחד וחלקם על ידי שותף אחר.

דוגמה: ראובן ושמעון מתכננים ביחד לבצע שוד ועושים חלוקת תפקידים ביניהם שראובן ייכנס לבנק, יאיים על הפקיד וישדוד את הכסף ושמעון ישמור בחוץ.

הרעיון של מבצע בצוותא, נדרש כדי שנוכל להרשיע אדם שלא התקיימו בו כל היסודות של העבירה, אך כן נדרש שהאדם יעשה מעשים מהותיים לביצוע העבירה המהווים חלק מהמעגל הפנימי של ביצעו העבירה וכן שהוא מודע לכך שהוא מבצע בצוותא את העבירה ביחד עם אדם נוסף או יותר.

גם אם שותף לעבירה ביצע חלק מזערי של העבירה, למשל ראובן רק הכין את כלי הפריצה לצורך הפריצה לבית ושמעון פרץ בפועל לבית, שניהם יואשמו ביחד בעבירת ההתפרצות.

אם אנשים קשרו קשר לביצוע עבירה אך אחד מהם לא עשה דבר בקשר לעבירה, הוא יואשם רק בעבירה של קשירת קשר לביצוע עוון או פשע.

לגבי תכנון העבירה, יש להבדיל בין מתכנן דומיננטי, אשר בלעדיו לא תצא העבירה לפועל, אשר יואשם בביצוע בצוותא, לעומת מתכנן שרק תיכנן בצורה פסיבית, אשר יואשם בסיוע בלבד.

לכאורה, יש דמיון רב בין ביצוע בצוותא לבין סיוע לעבירה ולכן נקבעו בפסיקה מבחנים בכדי להבחין ביניהם:

מבחן השליטה-האם מדובר באדם שהוא הבורג המרכזי בביצוע העבירה ואז נחשיב אותו כמבצע בצוותא או לא ואז נוריד אותו לדרגה של מסייע.

מבחן חבות העונש- אם מרגיש לנו שמגיע לאותו אדם עונש חמור, נאשים אותו בביצוע בצוותא ואם לא אז נאשים אותו בסיוע שדינו מחצית מהעונש של מבצע בצוותא.

המבחן המשולב-ככל והעניין של האדם בביצוע העבירה גבוה יותר כך יש יותר סיכוי שיואשם בביצוע בצוותא.

מבחן האנלוגיה-אם מעשיו של המבצע נשארו בגדר הכנה-ייחשב כמסייע, אם נכנסים מעשיו לגדר של מבצע יחיד בגדר ניסיון זה יותר חמור ולכן ייחשב למבצע בצוותא.

מבצע באמצעות אחר:

סעיף 29 לחוק העונשין קובע כי מבצע באמצעות אחר, הוא אדם שתרם לעשיית המעשה על ידי כך שעשה את האדם האחר שביצע בפועל את העבירה ככלי בידיו והאדם האחר היה קטין/לא שפוי/ללא שליטה על מעשיו/ללא מחשבה פלילית/טעה במצב הדברים/עשה את המעשה בשל כורח או צידוק.

דוגמה: ראובן מבצע עבירה פלילית על ידי כך שהוא שולח את שמעון שהוא ילד בן 10 שאינו חייב בעונש/או שולח אדם שנחשב חולה נפש כהגדרתו בחוק, לגנוב חפץ עבורו.

יש להוכיח את קיומם של שלושה דברים: 1. המצבע תרם לעשיית המעשה על ידי האחר, על יד כך שהשפיע עליו. 2. קיומו של אדם אחר. 3. האחר אכן ביצע את העבירה.

נוסף על כך, יש להוכיח כי המבצע באמצעות אחר ידע שהעבירה תיעבר על ידי האחר ושהאחר הינו קטין/חולה נפש וכדומה.

פירוט המקרים של האחר:

קטינות או אי שפיות הדעת: ראובן מבצע עבירה פלילית על ידי כך שהוא שולח את שמעון שהוא ילד בן 10/או שולח חולה נפש כהגדרתו בחוק וכדומה, לגנוב משהו בשבילו. לשמעון יש הגנה מאחר והוא קטין או חולה נפש אבל ראובן יואשם בביצוע העבירה ששמעון ביצע, כי הוא הפך את שמעון לכלי בידיו.

כורח: ראובן כופה על שמעון לבצע את העבירה. שמעון יהיה פטור כי יש לו פטור אך ראובן יואשם.

ללא מחשבה פלילית: ראובן נותן לשמעון מזוודה עם פצצה ואומר לוש יעביר ללוי, לשמעון אין מודעות שיש פצצה במזוודה והוא חושב שיש שם רק בגדים. שמעון מעביר את המזוודה ללוי וכתוצאה מכך לוי הפצצה מתפוצצת ולוי מת. נאשים רק את ראובן שהיה מודע לכל הדברים אך נפטור את שמעון שלא ידע. במקרה ואדם סביר היה צריך להיות מדוע שיש פצצה במזוודה אז שמעון נחשב רשלן והוא יואשם בגרימת מוות ברשלנות כאשר ראובן יואשם ברצח.

טעות במצב דברים: מצב בו אדם חושב שיש לו הגנה עצמית מדומה, למשל כאשר הוא חשוף לתקיפה של אדם אחר והוא מגן על עצמו לפי החוק, אך מתברר שהאדם אחר לא באמת רצה להרוג אותו.

צידוק: אם שוטר או איש סמכות אחרת אומר לאדם לבצע מעשה עבירה שאינה חמורה, למשל המפקד אומר לחייל לנסוע ברכב מעל המהירות המותרת או ברמזור אדום בשביל להגיע לבסיס הצבאי במהירות, החייל פטור והמפקד יואשם בביצוע באמצעות אדם אחר, אך במקרה שמדובר בעבירה חמורה אז זו נחשבת כפקודה בלתי חוקית בעליל ולא יהיה לחייל פטור והוא יואשם בביצוע העבירה והמפקד יואשם בשידול לביצוע העבירה על ידי החייל או בביצוע בצוותא של העבירה ביחד עם החייל.

הנסיון:

סעיף 25 לחוק העונשין קובע כי אם אדם מנסה לעבור עבירה ועשה במטרה לבצעה מעשה מעבר להכנה אך העבירה לא הושלמה.

ניסיון צליח ובלתי צליח:

ניסיון צליח מתייחס למצב שבו השלמת העבירה יכולה הייתה להצליח מבחינה אובייקטיבית אבל היא נכשלה בשל התערבות גורם חיצוני או חרטה של המנסה. לדוגמה – שמתי פצצה, הכל היה תקין בה ואם היא הייתה מתפוצצת היו מתים אנשים, אך המשטרה ניטרלה את הפצצה טרם שהתפוצצה.  

ניסיון בלתי צליח מתייחס למצב שבו הביצוע והשלמת העבירה היו בלתי אפשריים מלכתחילה, כאשר הייתה חוסר אפשרות אובייקטיבית מלכתחילה לבצע את העבירה, למשל ירי בגופה של אדם מת כאשר היורה חשב שהוא יורה באדם חי אך האדם כבר היה מת ולכן אין אפשרות מלכתחילה לעבור את העבירה.

ניסיון מושלם ולא מושלם:

ניסיון מושלם מתייחס למצב בו העושה ביצע את כל הפעולות שהיו תלויות בו ושנדרשות להשלמת העבירה, אך העבירה לא בוצעה עקב חרטה שלו, או עקב סיבה שאינה תלויה בו.  לדוגמה-אדם מטמין פצצה והוא מתחרט-זה ניסיון מושלם, או שהוא מטמין פצצה ומישהו אחר מנטרל אותה או שהיא התפוצצה אך לא נפגע אף אדם ממנה.

ניסיון לא מושלם מתייחס למצב לא ביצע את כל הפעולות שהיו דרושות לביצוע העבירה. לדוגמה-אדם קונה אקדח רוצה לרצוח ונעצר לפני שהספיק לרצוח או שהוא לוקח אקדח אך לא לוחץ לבסוף על ההדק.

המבחנים להבחנה בין הכנה לבין הניסיון לביצוע עבירה שלא הושלמה:

  • מבחן הקרבה להשלמה המספקת-העבריין התקרב קירבה מספיקה לביצוע העבירה ולא נותרו לו עוד הרבה פעולות על מנת לבצע את העבירה.
  • מבחן הסרט האילם-החד משמעיות-התנהגות שמגלים בצורה חד משמעית שכוונתו לבצע את העבירה ומדובר בקפיצה איכותית משלב ההכנה.

בעבירת הניסיון נדרש להוכיח מטרה לעבור את העבירה.

עונשים:

בכל המקרים של שותפים לביצוע עבירה ועבירת הניסיון, העונש הוא בדומה לעונש הקבוע לעבירה המושלמת (למעט חריגים) מלבד בעבירה של סיוע לביצוע העבירה שהחוק קובע עונש של מחצית מהעונש הקבוע לעבירה המושלמת.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים