בלוג

המדריך המשפטי לקטינים ונוער במשפט הפלילי

המדריך המלא לקטינים במשפט הפלילי ובהליכי מעצר

מהו קטין?

קטין עד גיל 12 אינו חייב בעונשין.

קטין מגיל 12 ועד גיל 18 הרי זה קטין שחייב בעונשין.

במדריך זה הגדרת “קטין” היא לאדם שטרם מלאו לו 18, אלא אם כן צויין אחרת.

היכן נדון עניינם של קטינים?

בית המשפט הדן בעניינם של קטינים הוא בית המשפט לנוער, כאשר רוב התיקים הפליליים בעניינם של קטינים ידונו בפני בית משפט השלום לנוער, בו מכהנים שופטים בעלי הכשרה מיוחדת לדון בעניינם של קטינים ורק פשעים חמורים ביותר נתונים לסמכותו של בית המשפט המחוזי.

על פי החוק, אין לשפוט קטין ובגיר ביחד, מלבד במקרים חריגים, וזאת, בכדי למנוע השפעה שלילית של הבגיר על הקטין.

סגירת דלתיים ואיסור פרסום בקטינים

ככלל, בית המשפט לנוער ידון בדלתיים סגורות ובנוכחות הקטין הנאשם והוריו, סנגורו של הקטין והתובע, אך בית המשפט לנוער רשאי להרשות לאנשים מסוימים כמו למשל נפגע העבירה, אנשים המעורבים בשיקום הקטין וכדו’  להיות נוכחים בדיונים או בחלקם.

המטרה של סגירת הדלתיים בבית המשפט לנוער, היא בכדי להגן על הקטין.

ישנו איסור פרסום על דיונים המתנהלים בעניינו של קטין, הכולל את פרסום שמו ותמונתו של הקטין וכן איסור פרסום החלטה או פסק הדין של בית המשפט.

העמדת קטינים לדין

קטין עד גיל 13 לא יועמד לדין.

בעניינו של קטין, ניתן לנקוט בהליך חלופי להליך הפלילי, כמו הליך האי תביעה בו יכולה לנקוט המשטרה, כאשר נקבע בסעיף 16 לחוק הנוער, שהליך חלופי מטרתו היא להביא בין היתר את הקטין לקבל על עצמו את האחריות למעשה הפלילי, באמצעות תיקון כלפי נפגע העבירה, הקהילה או החברה.

בטרם הפנייה להליך חלופי קצין המבחן יבדוק האם להפנות את הקטין להליך חלופי, כאשר נדרשת הסכמת הקטין לכך. באם ההליך החלופי הושלם, הקטין לא יועמד לדין.

התיישנות עבירות בקטינים

חוק הנוער קובע, כי אין להעמיד קטין לדין באם חלפה שנה מיום ביצוע העבירה גם אם נעשה בן 18  בטרם חלפה שנה מעת ביצוע העבירה, אא”כ ניתנה לכך הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

הבעת עמדת הקטין בפני בית המשפט

חוק הנוער קובע, כי זכותו של הקטין להביע את עמדתו לפני הגורמים המחליטים ובית המשפט בטרם יחליט בעניינו של קטין, ייתן לקטין להשמיע את עמדתו ויעניק לעמדת הקטין משקל ראוי, בהתחשב בגילו, מידת בגרותו ובנסיבות העניין.

הכרעת הדין ותסקיר שירות המבחן לעניין עונשו של הקטין

חוק הנוער קובע, שבהכרעת הדין של קטין יכול בית המשפט, או לזכות את הקטין או לקבוע שהקטין ביצע את העבירה, אך בית המשפט לא יכול בשלב הכרעת הדין להרשיע את הקטין אלא אך ורק לאחר הגשת תסקיר שירות המבחן כמפורט להלן.

באם בית המשפט קבע כי הקטין ביצע את העבירה, עליו להורות על הגשת תסקיר שירות המבחן לעניין העונש ותסקיר זה הינו חובה.

החלטת בית המשפט בעניין קטין שביצע עבירה

כאמור, בית המשפט בשלב הכרעת הדין לא יכול להורות על הרשעת הקטין. אך בשלב הדיון הסופי ולאחר שהתקבל תסקיר שירות המבחן בעניינו של הקטין, בפניו של בית המשפט קיימות שלוש אפשרויות: א. להרשיע את הקטין ולגזור עליו עונש. ב. לא להרשיע את הקטין, אך לקבוע בעניינו אמצעים וטיפול. ג. לא להרשיע את הקטין ולפטור את הקטין מכל עונש, כאשר אציין כי אין הכרעה ברורה בפסיקה באם הקטין צריך להוכיח נזק קונקרטי שייגרם לו באם יורשע כסיבה שלא להרשיעו.

בבואו של בית המשפט לקבוע את עונשו של הקטין, יתחשב בגילו של הקטין.

לא יוטל מאסר מאחורי סורג ובריח על קטין שטרם מלאו לו 14 שנים ביום גזירת העונש.

בית המשפט יכול לקבוע שהקטין ישהה במעון נעול במקום שירצה את עונשו במאסר.

קטין אשר נדון למאסר, ישהה בבית סוהר נפרד לקטינים או בבית סוהר רגיל באגף נפרד המיועד לקטינים.

בנוגע לאמצעים ולטיפול שבית המשפט יכול לקבוע לקטין, מדובר באמצעים ודרכי הטיפול בנוגע לקטין שהם:  מסירת הקטין לטיפולו של אדם שאינו הורהו והגבלת זכויות הוריו, העמדת הקטין במבחן של שירות המבחן, התחייבות הקטין או הורהו בדבר התנהגות הקטין בעתיד, שהייה של הקטין במעון יומי, החזקת הקטין במעון או מעון נעול, מתן כל הוראה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין וחיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות המשפט לאדם שניזוק בעבירה.

מעצר קטינים

החוק מורה שההוראה על מעצרו של קטין תהיה כאמצעי אחרון בלבד ורק כאשר לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שפגיעתה בחירות הקטין הינה פחותה, כאשר בקבלת ההחלטה על מעצר הקטין יילקחו בחשבון, גילו, והשפעת המעצר על שלומו הגופני והנפשי ועל התפתחותו של הקטין.

אורכה של תקופת המעצר לקטין

מעצר עד להבאה בפני שופט

חוק המעצרים קובע, כי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים, ניתן לעצור אותו למשך 12 שעות עד להבאתו בפני שופט, אך הקצין הממונה במשטרה יכול להאריך את תקופת המעצר למשך 24 שעות במקרים מסויימים, או אם ההחלטה על המעצר התקבלה לאחר חצות.

מעצר קטין בטרם הגשת כתב אישום

מעצר קטין בטרם הגשת כתב אישום (מעצר ימים) יהיה בהוראת שופט, עד למשך 10 ימים בכל פעם (לעומת 15 ימים בבגיר) ובסך הכל עד למשך 20 ימים (לעומת 30 ימים בבגיר), כאשר מעבר ל-20 יום, נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה שיכול לאשר את הבקשה להאריך את מעצרו עד לתקופה 40 יום (לעומת 75 ימים בבגיר).

מעצר קטין לאחר הגשת כתב אישום

ראשית, בעניינו של קטין בין גיל 12 לגיל 14-לא ניתן כלל להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

תקופת מעצר קטין עד להקראת כתב האישום תהיה 15 ימים (לעומת 30 ימים בבגיר).

התקופה המקסימלית למעצר קטין עד תום ההליכים הינה 6 חודשים (לעומת 9 חודשים בבגיר). לאחר 6 חודשים, בית המשפט העליון יכול להאריך את מעצרו ב-45 ימים בכל פעם (לעומת 90 או 150 ימים בבגיר).

חלופות מעצר לקטינים

בנוגע לקטין, החובה למצוא חלופות מעצר חלה ביתר שאת, כאשר יש חלופות מעצר ייחודיות לקטינים.

בית המשפט הדן בעניינו של קטין, רשאי לנקוט בהוראות אחרות במקום מעצר הקטין, כמו לתת הוראות בעניין הטיפול בקטין, ההשגחה על הקטין, מקום הלימודים של הקטין, חינוכו ושיקומו של הקטין, העמדת יועץ לקטין, השגחה של פקיד סעד, הוצאת הקטין ממשמורת ולהעבירו למקום אחר, החזקת הקטין במעון נעול והוראה לבדיקת הקטין או לתת טיפול בקטין.

באשר לתקופת מעצר בית בעניינו של קטין, קיימת מגבלה על משך תקופת מעצר הבית עד למשך של 9 חודשים, אשר ניתן להאריכה בכל פעם ב-90 ימים (לעומת בגיר שאין כל מגבלה על משך תקופת מעצר הבית).

תסקיר מעצר לקטין

בעניינו של קטין קיימת חובה למתן תסקיר שירות מבחן בטרם מתן הוראה על מעצרו עד תום ההליכים (כפי החובה הקיימת גם בטרם גזירת עונשו של קטין), אך בהוראה על מעצר קטין בטרם הגשת כתב אישום אין חובה כזו.

תנאי המעצר לקטין

קטין לא יוחזק במעצר ביחד עם בגיר בשל החשש מהשפעה שלילית עליו מצד הבגיר.

לקטין הזכות להיפגש בעת מעצרו עם עובד סוציאלי.

קטין לא יוחזק בתא מעצר לבד, אלא אם יש חשש לסיכון שלומו הגופני או הנפשי או שלומם הגופני או הנפשי של אחרים או שטובת הקטין דורשת זאת.

הזמנת הורה הקטין לדיון המעצר של קטין

החוקר או התובע צריכים להזמין את הורהו של הקטין לדיון בעניין מעצרו של הקטין.

על חקירת קטין במשטרה, קראו במאמר זה

חשוב לדעת כי קיימת חשיבות רבה לייצוג של עורך דין פרטי ומנוסה לליווי קטין בהליך הפלילי ובהליך המעצר.

למשרדי ניסיון רב בייצוג קטינים בהליכים פליליים ובהליכי מעצר.

"כל הזכויות שמורות והאמור אינו מהווה ייעוץ משפטי"

עניין אתכם? שתפו

Facebook
Twitter
LinkedIn

הצלחה נדירה בשחרור ממעצר בדיון הראשון בבית משפט של הלקוח החשוד בעבירות סחר בסמים מסוכנים בכמויות גדולות – לאחר ייצוג הלקוח בבית משפט וייעוץ מיטבי שנתתי לו בטרם החקירה במשטרה

הלקוח, נעצר בחשד לעבירות סחר והחזקה של סמים בכמויות גדולות, לאחר חיפוש שבוצע בביתו. לקוחותיי יודעים, כי אצלי הלקוח הוא מלך  והוא תמיד מעל הכל ואני

Read More »

המדריך לתאונת דרכים

תיק תאונת דרכים, הינו תיק של עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכב או נפצע אדם. מדובר בתיק פלילי לכל דבר, בו ייחקרו במשטרה הנהג

Read More »

המדריך לנהג חדש

חובת מלווה בנהג חדש: נהגים חדשים צעירים (מתחת לגיל 24) חייבים לנהוג עם מלווה במשך 6 חודשים מיום שעברו טסט וקיבלו היתר זמני לנהיגה. מלווה

Read More »
On Key

פוסטים קשורים